« Tagasi

Tiigi piirkonnas saab liituda ühisveevärgiga

AS Pärnu Vesi on lõpetanud Audru osavallas Tiigi piirkonna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni I etapi suuremahulised ehitustööd. Ehitustööde maksumuseks kujunes 479 tuhat eurot. Ehituse rahastamine sai võimalikuks seoses Audru valla ühinemisega Pärnu linnaga. Kogu summa saadi ühinenud Pärnu linna eelarvest.

Mida peaks kinnistuomanik tegema, et tänavatorustikest vesi majja tuua ja reovesi majast tänavatorustikku suunata? Oleme teinud selle protsessi asjaajamise oma tulevasele kliendile võimalikult mugavaks.

Kui olete otsustanud alustada kinnistusiseste torustike ehitusega, on eelnevalt vajalik korraldada kinnistu liitumine ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga.

Liitumise korraldamiseks on kaks võimalust (kirjeldused allpool):
1. kinnistu omanik või tema volitatud esindaja korraldab asjaajamise ise
2. AS Pärnu Vesi korraldab asjaajamise tema eest

Ootame kõiki kinnistuomanikke või volitatud esindajaid alustama liitumist piirkonna jaoks rajatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Kõikidele liitumisega seotud küsimustele saate vastused AS Pärnu Vesi klienditeeninduses:
Vingi 13, Pärnu linn
445 5660
vesi[at]pvesi.ee
https://www.parnuvesi.ee


Klient korraldab asjaajamise ise
• Kinnistu omanik või tema esindaja tellib AS-ist Pärnu Vesi tehnilised tingimused projekti koostamiseks. Vaata: Tehniliste tingimuste taotlus
• Kinnistu omanik või tema esindaja tellib kinnistusiseste torustike projekteerimise projekteerimisfirmalt.
• Ehitusloa saamiseks tuleb esitada dokumendid ehitisregistrisse. Soovitame tellida projekti koos ehitusloa või ehitusteatisega.
• Kinnistu omanik esitab AS-ile Pärnu Vesi liitumise taotluse koos ehitusprojektiga. AS Pärnu Vesi koostab liitumislepingu ja väljastab selle allkirjastamiseks kliendile. Leping on võimalik allkirjastada digitaalselt, paberkandjal või kontoris.
• Enne kinnistul ehitustöödega alustamist taotleb kinnistu omanik Pärnu linnavalitsuse taristu-ja ehitusteenistusest kaeveloa (Suur-Sepa 16, kabinet 227). Kaeveluba tuleb kooskõlastada eelnevalt AS-iga Pärnu Vesi.
• Kinnistu omanik teostab kinnistul torustike ja veemõõdusõlme ehituse, tellib teostusjoonised majandustegevuse registreeringut omavast maamõõdufirmast ja esitab need kohalikule omavalitsusele.
• Kinnistuomanik esitab avalduse teenuslepingu sõlmimiseks ja tellib klienditeenindusest veearvesti paigalduse (veearvesti AS-i Pärnu Vesi poolt).
• AS Pärnu Vesi paigaldab ja plommib veearvesti ning avab kinnistu veeühenduse. Tarbimise algus (algnäit) fikseeritakse veearvesti paigaldamise aktil.
• Pärast veearvesti paigaldamist valmistab AS Pärnu Vesi ette teenuse osutamise lepingu. Lepingut on võimalik allkirjastada digiallkirjaga, paberkandjal või kontoris.


AS Pärnu Vesi korraldab asjaajamise - mugavam võimalus
• Kinnistu omanik või tema esindaja esitab AS-ile Pärnu Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise taotluse
• AS-i Pärnu Vesi tehnik kooskõlastab kinnistu omaniku või tema esindajaga kinnistu torustike asukohad, koostab tehnilised tingimused ja lihtsustatud projekti(skeemi).
• AS Pärnu Vesi esitab ehitisregistrisse teatise ehituse alustamiseks.
• AS Pärnu Vesi saadab Liitujale liitumislepingu, kooskõlastatud skeemi ja tehnilised tingimused kliendile sobivaimal viisil - postiga, e-kirjaga või saab dokumentidele kontorisse järgi tulla.
• Enne kinnistul ehitustöödega alustamist taotleb kinnistu omanik Pärnu linnavalitsuse taristu-ja ehitusteenistusest kaeveloa (Suur-tn 16, kabinet 227). Kaeveluba tuleb kooskõlastada eelnevalt AS-iga Pärnu Vesi.
• Kinnistu omanik teostab kinnistul torustike ja veemõõdusõlme ehituse, tellib teostusjoonised majandustegevuse registreeringut omavast maamõõdufirmast ja esitab need kohalikule omavalitsusele.
• Kinnistuomanik esitab avalduse teenuslepingu sõlmimiseks ja tellib klienditeenindusest veearvesti paigalduse (veearvesti AS-i Pärnu Vesi poolt).
• AS Pärnu Vesi paigaldab ja plommib veearvesti ning avab kinnistu veeühenduse. Tarbimise algus (algnäit) fikseeritakse veearvesti paigaldamise aktil.
• Pärast veearvesti paigaldamist valmistab AS Pärnu Vesi ette teenuse osutamise lepingu. Lepingut on võimalik allkirjastada digitaalselt, paberkandjal või AS Pärnu Vesi kontoris.