Abiks ehitamise planeerimisel

Mida elamu ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada?

Ehitusprojekti koostamise aluseks olevad detailplaneeringud, mis on kehtestatud enne 16.03.2017 peavad arvestama Audru osavalla üldplaneeringu nende tingimustega, mida ei ole detailplaneeringus käsitletud.

 

• Elamu ehitusprojektis ette näha 2 parkimiskohta omal krundil, perspektiivse abihoone asukoht, märkida horisontaalse maakütte asukoht asendiplaanile.

• Horisontaalse maakütte ehitamine on lubatud ehituskeeluvööndisse, kui elamu on olemasolev.
• Piirete rajamise aluseks on nõuded peatükis 2.2.6.2.
• Ehitusprojektis tuleb käsitleda üldplaneeringu peatükki 2.51  Kliimamuutustega kohanemine järgmistel juhtudel:
- Pärnu linna ja Audru aleviku vaheline ala Lihula maanteest lõuna pool on üleujutatav ala;
- elamu ehitamisel kõrghaljastusega ja kõrghaljastuseta alal  ning horisontaalse maakütte rajamisel. 

 

Ehitusseadustikust, ehitisregistri andmete korrastamisest ja taotluste esitamisest ehitisregistrile

 Ehitusseadustik

 Ehitisregister
 Ehitisregistri blanketid

 

 Hoonete ja rajatiste kavandamisel soovitame kõigepealt konsulteerida osavalla ametnikega (järelevalveinsener-menetleja või planeeringute spetsialist), millistel tingimustel on ehitamine võimalik.

 Ehitiste ehitamisel, mille ehitisealune pind (ehitisealune pind on katuse räästajoone projektsioon maapinnale) on kuni 20 m² , on ehitamise aluseks projekt (võib olla enda koostatud), ei ole vaja omavalitsust teavitada, küll aga peab jätkuvalt jälgima, et ehitist ei rajataks ehituskeeluvööndisse, puurkaevu sanitaarkaitsevööndisse või arvastama teiste kitsendustega,  krundi piirile lähemale kui 4 m ja naabri hoonetele lähemale, kui 8 m. Maapinnast alates 1 m kõrgune terrass vajab ehitusteatist. 

 Hoonete puhul, mille ehitisealune pind on  20–60 m², tuleb esitada planeeritavast ehitustegevusest taotlus ehitisregistrile. 20-60 m² suuruse ja kuni 5 m kõrguse majapidamise abihoone rajamiseks pole uue seaduse kohaselt ehitusluba vaja, küll aga on vajalik projekt (võib olla enda koostatud) ja ehitusteatis esitada ehitisregistrile. Ehitusteatisega ei pea riigilõivu maksma.

 Hoonete puhul ehitisealuse pinnaga üle 60 m² mis on ehitusloakohustuslik ehitis, algab ehitustegevus  projekteerimistingimuste taotlemisest soovitavalt arhitekti poolt ehitisregistris www.ehr.ee või sõltuvalt ehitamise asukohast või ehitise iseloomust, mille tingimused Audru osavallas on määratud üldplaneeringuga, on vajalik koostada detailplaneering. 

 

 Üle 20m2 ehitiste arvelevõtmine ehitisregistrisse

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks ka ehitisregistri andmed, mille käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m2 hooned (kuurid, kasvuhooned, varjualused, keldrid, garaažid, hoonete laiendamised). Kui hoone on registrist puudumisest hoolimata rajatud igati õiguspäraselt ning omanikul on olemas vastavad dokumendid (maakasutusõigus, ehitusluba, riikliku vastuvõtukomisjoni akt, hoone toimik või muud dokumendid), kannab vald ehitise nende dokumentide ja andmete esitamise teatise alusel registrisse. 
 

 Riigilõivud

Ebaseaduslike hoonete seadustamise eest tasutava riigilõivu suurus on 500 eurot. Sellest lähtuvalt soovitame kontrollida oma hoonete olemasolu ehitisregistris või pöördudes osavalla järelevalveinsener-menetleja Mairi Õismetsa poole.

 

Vaata lisaks: 

1. juulist 2015 uue ehitusseadustiku tutvustav artikkel Postimehes 6.05.2015.

 

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad


Planeeringute spetsialist
Merle Mõttus
Pärna allee 7, kab 8
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee 
 

Järelevalveinsener-menetleja
Mairi Õismets
Pärna allee 7, kab 7
444 8175
mairi.oismets[at]parnu.ee

 

Maaspetsialist
Rain Pulk
Suur-Sepa 16, kab 406
444 8351
rain.pulk@parnu.ee 

 

Vastuvõtud:
T 13.00-17.00 ; N 9.00-12.00