Üleujutusoht

Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava
Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang 
Päästeameti hädaolukorra riskianalüüs Üleujutus tiheasustusalal 

Audru osavallas üleujutusohuga riskipiirkond asub Papsaare küla tiheasustusalal (rannikumere üleujutus). Üleujutus määratletakse hädaolukorrana, kui see toimub piirkonnas, kus ohtu satub paljude inimeste elu või tervis või mis põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö toimimises, elektrivarustuse toimimises, veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimises) või suure keskkonnakahju.

Audru osavallas alla 3,0 m absoluutkõrgusega alale tuleb arvestada hoone üleujutuse tekkimise riskiga. Selline ala asub mööda rannikuäärt ja Pärnu linna  ning Audru aleviku vahelisel alal merest kuni Lihula maantee tammini (vt allpool olev link Audru valla kliimamuutuste uuring).

Elamute ja nende abihoonete ehitamine ning maapinna täitmine on keelatud hoonestamata üleujutatavatel ranna-aladel allapoole mere kõrgvee piiri, milleks loetakse topo-geodeetilisel plaanil olevat 1,5 m samakõrgusjoont. Erandeid võib vallavalitsus selle reegli osas teha detailplaneeringu alusel ja seadusega ettenähtud korras.

Üleujutusalade kaart Maa-ameti Geoportaalis

 

Keskkonnalubade taotlused

Osaühing Valmos
Õhusaasteloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotlus

Keskkonnaamet algatas 05.09.2017. a taotlusmaterjalide alusel õhusaasteloa andmise menetluse Osaühingule Valmos. Käitise põhitegevusalaks on spooni ja vineeri tootmine (EMTAKi kood 1621), muuks tegevusalaks, milleks luba taotletakse, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 353019). Tootmisterritooriumi aadress on Lemmetsa küla, Audru vald, Pärnu maakond, 88311 (katastritunnus 15904:001:0207). Heiteallikad on katla Laka PS korsten ja katla Sugimat SH 40/4000 korsten.

Loa muutmise vajadus tuleb sellest, ettevõtte territooriumile paigaldati teine puiduhakkel töötav katel ning seoses sellega on ette näha saasteainete heitmete suurenemist.

LISA 1 Taotlus

LISA 2 Projekt