Heakord

 Heakorraeeskiri
Raieloa taotlemine

 

Talvine meelespea, ohutusnõuded

• Lumetõrje Audru osavallas

 

Omavalitsus tagab:
  valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
 tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
 avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.
 

Kinnistu omaniku  kohustused:
 koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning tegema seal lume- ja libedusetõrjet(tihehoonestusalal). Libeduse tõrjel tohib kasutada liiva või peent (läbimõõduga mitte üle 8 mm) killustikku või töödeldud kruusa;
 puhastama sademeveekraavi ja truupi, maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;
 õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, et need ei ulatuks sõidu- või kõnniteele;
 hoidma korras oma kinnistu piirdeaia ja heki;
 tegema vajadusel umbrohutõrjet;
 ehitama ja hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele selliselt, et ei oleks takistatud liiklemine sõidu- ja kõnniteel;
 hoidma korras kommunikatsioonide (torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veehoidlate juurdepääsuteed;
 kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
 rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.
 rakendama meetmeid vältimaks koduloomade väljumist aiast ja loomade poolt kahju tekitamist naaberkinnistute omanikele.
 
 

Linnavara- ja heakorrateenistus

 

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad

 

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Elen Kuningas
Pärna allee 7, kab 6
444 8177, 5450 2523
elen.kuningas@parnu.ee

Teavita probleemist

"Anna teada" rakenduses saab kohalikku omavalitsust teavitada 
heakorraprobleemist, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaev, tänavavalgustuse lamp ei põle vms.

Lisa teade
Anna teada