Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Sillaotsa kinnistu detailplaneering

Algatamine

Sillaotsa kinnistu detailplaneering on algatatud Audru Vallavolikogu 20.01.2004 otsusega nr 277. Kinnistu suurus on 0,69 ha. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on anda ehitusõigus äri -ja elamumaale, kavandatud on puhkekompleks. 

 

Kooskõlastamine

Pärnu Maavalitsus on 19.10.2006 määranud täiendavad kooskõlastused tolleaegse Pärnu Tervisekaitseameti ja Pärnumaa Keskkonnateenistusega, kes on detailplaneeringu ka kooskõlastanud. Siin juurdepääs kooskõlastustele:  Pärnumaa Keskkonnateenistus 23.11.2006, Keskkonnaministeerium 17.10.2007, Keskkonnaamet 20.03.2009, Tervisekaitsetalitus 07.12.2006.  Kooskõlastused: Pärnu Maaparandusbüroo 12.05.2006. Lääne-Eesti Päästekeskus, Pärnu Teedevalitsus, AS Pärnu Vesi ja OÜ Jaotusvõrgu Pärnu-Viljandi piirkond, on siin eraldi falilis. 

 

 

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek 2007

Sillaotsa kinnistu detailplaneering on vastu võetud Audru Vallavolikogu 03.05.2007 otsusega nr 69. Kavandatud on ühe kuni kahekorruselise majutushoone ja ühe ühekorruselise abihoone ehitamine ja ehituskeeluvööndi vähendamine kuni 44 meetrini. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.05.2007 kuni 04.06.2007 Audru vallamajas.

Avaliku väljapaneku kestel ettepanekuid ei esitatud.

13.06.2007 esitati  planeeringuala teed avalikult teelt juurdepääsuteena kasutatavate naabrite poolt ettepanek täpsustada planeeringut ja tagada planeeringuga juurdepääs naabrite kinnistutele. Juurdepääs kirjale siin.

Ehituskeeluvööndi vähendamine Keskkonnaministeeriumi poolt 17.10.2007.

 

Detailplaneeringu ajakohastamine

Kuna detailplaneeringu menetlemine on viibinud pikemat aega, on detailplaneering viidud kooskõlla vahepeal kehtestatud uue üldplaneeringuga ja muutunud õigusaktidega. Juurdepääsuservituudid on seatud. Detailplaneeringu ala ümbritsev olukord ei ole muutunud. Kuna avalik väljapanek oli 2007 ekslikult 4 nädala asemel vaid 2 nädalat, on vaja korraldada avalik väljapanek uuesti. 

Eelpool mainitud põhjuste tõttu korraldatakse uus avalik väljapanek koos avaliku aruteluga.

 

Vastuvõtmine ja avalik väljapanek 2017

Audru Vallavolikogu 03.05.2007 otsusega nr 69 vastu võetud Sillaotsa kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus on 15904:003:0467) eesmärk on Papsaare külas Valgeranna silla kõrval läänekaares asuva 0,6 ha suurusega hoonestamata kinnistule anda ehitusõigus puhkekompleksile. Kavandatud on majutushoone ja abihoonete ehitamine ning maatulundusmaa muutmine kuni 10% elamumaaks ning 90 kuni 100% ärimaaks. Detailplaneering teeb ettepaneku muuta Audru valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamisega kuni 44 meetrini.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 1. novembrist 2017 kuni 30. novembrini 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee, ja Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Arvamust on avaldanud: Põllumajandusamet.

Juurdepääs detailplaneeringule on allpool seotud failides.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 30.11.2017 kl 15 Audru vallamajas.

Täiendav info tel 4472787. Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.