Vesi- ja kanalistatsioon

2.08.16

Vee-ettevõtja on Audru vallas AS Pärnu Vesi

Vingi 13, 80010 Pärnu 
Kliendiinfo 445 5660
24h avariiinfo 445 5650
vesi@pvesi.ee
www.parnuvesi.ee

 

AS Pärnu Vesi vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnakirjaga on võimalik tutvuda AS Pärnu Vesi kodulehel


Uute vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumisest

 

 

EL Ühtekuuluvusfondi  toel nelja  omavalitsuse projekti raames valmivate torustike ehitustööd on lõpusirgel ning on saabumas õige aeg valmis ehitada oma kinnistu- sisesed torustikud.

Kuidas see käib?

  1. Kaevamisloa taotlemiseks tuleb valida välja ehitaja. Töid on lubatud teostada ka kinnistu omanikul endal.
  2. Tuleb tulla  Audru Vallavalitsusse tuba 8 tööpäevadel kella 8-12 või 13-17 (tel. 447 278 8), kus väljastatakse kaeveluba koos väljavõttega peatrasside teostusjoonistest, kuhu koostöös kinnistu omanikuga märgitakse peale kinnistule paigaldatavate torustike võimalikult täpne asukoht. Kaeveluba on kohustuslik, kuna liitumispunktid asuvad väljaspool eraomaniku kinnistut teede maa-alal. Kaeveluba väljastatakse tasuta. Enne kaevamisloa väljastamist tuleb kinnistu omanikul hankida valla poolt määratud kooskõlastused (näiteks AS Pärnu Vesi,  Eesti Energia, Elion, jne, kellele kuuluvate maakaablite või rajatistega ehitatavad trassid võivad ristuda).  Lisaks väljastatakse vallast veemõõdu- sõlme väljaehitamiseks vajalik skeem.
  3. Enne ehitustöödega alustamist tuleb leppida kokku litsentsi omava maamõõdubürooga, kes teostab avatud kaevikus teostatud tööde ülesmõõdistamise, ehk teeb teostusjoonised. Infot maamõõdubüroode kohta on võimalik saada vallamajast kaeveloa väljastamisel.

Peale tööde teostamist ja teostusjoonise valmimist tuleb võtta ühendust AS Pärnu Vesi (tel.445 565 3), kelle esindaja tuleb kohale vaatab tööd üle, paigaldab veemõõtja ja sõlmib Teiega veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise lepingu. Peale seda võite hakata teenust tarbima. Mida peaks kindlasti jälgima?
1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §11 lg 5 järgi peavad kinnistu kanalisatsioonil olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset paiknevatel reo-, sade- ja drenaaživee äravoolul kaitsmeseadmed uputuste vältimiseks.
2. Kanalisatsiooni ei tohi juhtida sademete vett.
3. Elanikel on uue ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni trassidega võimalik liituda ühe aasta jooksul peale peatrassidele kasutusloa väljastamist tasuta. Täpsema tasuta liitumise  lõputähtaja teatab vallavalitsus jooksvalt vallalehes. Igale kinnistule on ettenähtud ainult üks liitumine koos veemõõdusõlmega.
 Ebameeldivate arusaamatuste vältimiseks palub vallavalitsus vallaelanikel eelnimetatud korrast kinni pidada. Lisaks juhime tähelepanu, et omavoliline, st. ilma lepinguta veetarbimine on karistatav trahviga.