Rebase tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamise teade

Audru Vallavalitsuse 05.10.2017 korraldusega nr 311 algatati Audru alevikus Rebase tn 5 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on anda tootmismaal (suurusega 0,6 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0286) ehitusõigus olemasoleva talli ja tema abihoonete laiendamiseks enam kui 33% ehitisealusest pinnast ja tootmismaa juhtotstarbe muutmine kuni 10% ärimaaks. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga –olemasolevaid kinnistuid võib kasutada edasi nende senise kasutusfunktsiooni järgi.

Kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute läbiviimise vajadust. Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.