Kirsiaia detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 55 tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 12.02.2004 otsusega nr 137 kehtestatud Audru alevikus Kirsiaia detailplaneering (OÜ AB Büroo töö nr DET-21222) kogu planeeringuala osas. Ühepereelamute elamuala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei piira naaberkinnistute õigusi ega vabadusi ning tegelik olukord naaberkinnistute omanike jaoks ei muutu. Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris, info info@audru.ee.