Üldplaneeringu põhilahenduse muudatused

13.07.17

Loetletud detailplaneeringutele on juurdepääs Audru valla veebilehel ja Audru Vallavalitsuse kantseleis

 

 

Meremäe kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 48, lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal, kuna mööda rannajoont on enamus hooneid ehituskeeluvööndis, samas krundi täisehitus on 6% ja planeeriti lisaks elamule majutushoone. 

Lille tn 9 kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  4.11.2010 otsusega nr 83, lähteülesandega ei nõutud üldmaa suurust, seetõttu mais kehtima hakanud uue ÜPL kohaselt üldmaa sai väiksem.

Kampli kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  02.06.2011 otsusega nr 38, ÜPL- järgi osaline sihtotstarve haljasalade maa, mida planeeringuga lubati muuta elamumaaks, kuna katastriüksuse sihtotstarve oli elamumaa.

Kõrvitsa elamuala detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  7.03.2013 otsusega nr 19, lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal avaliku palliplatsi rajamiseks, kuna platsi kavandamine väljapoole ehituskeeluvööndit ei ole otstarbekas kõrge kaldanõlva ja metsa-ala tõttu.

 Nurme tee 13 ja 13 kinnistute detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  06.06.2013 otsusega nr 52, lubati Nurme tee 13 eraldatava üldmaa krundi sihtotstarve muuta tootmismaaks ja liita Nurme tee 13 a olemasoleva tootmismaaga.

Kaera kinnistu osaline detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  12.06.2014 otsusega nr 33, lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal, kuna sooviti järgida väljakujunenud ehitusjoont maapealsete rajatiste ehitamiseks. 

Ringraja mängumaa detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu  12.06.2014 otsusega nr 36, ÜPL- järgi üldmaa, üldkasutatava maa sihtotstarve määrati kahel krundil ärimaaks ning ühel krundil ühiskondlike ehitiste maaks, planeeringuga võimaldati ringraja motospordile lisaks tegevus lastega peredele ja majutushoonete ehitamine.

Mereääre ja Kambri kinnistute detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 10.09.2015 otsusega nr 38, lubati ehituskeeluvööndi vähendamist planeeritaval alal, kuna mööda rannajoont on enamus hooneid ehituskeeluvööndis,    lisaks elamule lubatud ühel krundil majutustegevus, teisel krundil avalik juurdepääs kallasrajale.

 

Juheta kinnistu detailplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 1.09.2016 otsusega nr 42,  üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga on vähendatud ehituskeeluvööndit Juheta kinnistul, et anda ehitusõigus ühele ühepereelamule ja abihoonele. Krundil on lubatud kõrvaltegevusena kodumajutusteenuse pakkumine. Lubatud maa sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks 75-100% ja ärimaaks 0-25%.

 

Saugaserva kinnistu detailplaneering on kehtestatud Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 35. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga on lubatud maatulundusmaa asemel määrata riigikaitse sihtotstarbega maa 100 % Saugaserva kinnistu osas, et anda ehitusõigus Kaitseliidu Pärnumaa maleva staabi- ja tagalakeskusele. 

 
Pärnu maavanem kehtestas 15.07.2016 korraldusega nr 1-1/16/736 Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määraminekehtestamine. Planeeritud joonehitise asukoht kantakse kehtestatud  Audru valla üldplaneeringusse. Pärast Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoha kandmist Audru valla üldplaneeringusse kehtivad trassikoridori asukohas teemaplaneeringus sätestatud maakasutustingimused. Joonehitise asukoht Audru vallas.

 

Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsusega nr 14 kehtestati teemaplaneering „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal", juurdepääs otsusele siin. Üldplaneeringu seletuskirja on täpsustatud peatükkides 2.2.3.1 ja 2.2.3.2 ning lisatud on peatükid 2.2.31 Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal,  2.51  Kliimamuutustega kohanemine ja 4.11   Üldplaneeringut muutvad planeeringud. 

 

 Vabariigi Valitsuse 10.10.2014 määrusega nr 160  „Audru poldri looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirjaga"  on otsustatud kaitse alla võtta Põldeotsa ja Valgeranna külades ning Audru alevikus Audru poldri piirkond, mille eesmärk on säilitada, taastada ohustatud ja haruldaste linnuliikide elupaiku ning rändlindudele sobivaid peatumis- ja toitumisalasid. Seoses eelnevaga tunnistati kehtetuks Audru Vallavolikogu 13. mai 2010 otsus nr 49 Audru poldri osaüldplaneeringu algatamine Audru Vallavolikogu 09. aprilli 2015 otsusega nr 21 ja otsustati täiendada Audru valla üldplaneeringut: Audru poldri looduskaitsealast väljajäävad, kuid üldplaneeringuga hõlmamata alade juhtotstarve märkida valgeks alaks, alal kehtestatud detailplaneeringud jäävad kehtima.

 

Audru Vallavolikogu on 4.11.2010 määrusega nr 30 on parandatud ilmne ebatäpsus Audru valla üldplaneeringu peatüki 2.2.3. kuuendas lõigus ja loetakse õigeks sõnastus "Vähemalt 10 elamukrundiga ala detailplaneeringu koostamisel tuleb tagada vähemalt üks keskmise elamukrundi suurusega avalik haljasala; iga järgneva elamukrundi kohta tuleb planeeritaval alal tagada täiendav 20% suurune avalik haljasala."  Parandus on üldplaneeringusse sisse viidud.

 

Audru valla üldplaneering arvestab järgmise planeeringuga:

Pärnu maavanem kehtestas 21.11.2013 korraldusega nr 646 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu, millega selgitati välja tuuleenergeetika ruumilise arengu põhimõtted, elektrituulikute rajamiseks sobilikud maa-alad, elektri ülekandeliinide põhimõttelised asukohad ja planeeringu elluviimise võimalused. Kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 7 lõike 4 alusel on kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Kui kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut, on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks.