Audru valla üldplaneeringud

3.04.17

Üdplaneeringute ülevaatamine 6.03.2014

 

Audru Vallavolikogu on vastavalt planeerimisseadusele 6. märtsi 2014 otsusega nr 12 üle vaadatud Audru vallas kehtivad üldplaneeringud ja jätkab üldplaneeringutes toodud arengueesmärkide täitmist. Volikogu otsusele on avalik juurdepääs Audru valla dokumendiregistris

 

Üldplaneeringu põhilahenduse muudatused eraldi lingina.

 

 

Lavassaare Vallavolikogu on kehtestanud 15.12.2011 otsusega nr 33 Lavassaare valla üldplaneeringu (koostaja AS Pöyry Entec).

 

Otsuse lisad:

 

Seletuskiriseletuskirja on täpsustatud (lisatud peatükk  2.51  Kliimamuutustega kohanemineAudru Vallavolikogu 16.03.2017 otsuse nr 14 kehtestatud teemaplaneeringuga „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal", juurdepääs otsusele siin.

Üldplaneeringu kaart, kaardile juurdepääs ka Maa-ameti geoportaalis

Rohevõrgustik skeem 1

Põhilised tehnovõrgud skeem 2

 

 

Audru Vallavolikogu on kehtestanud 13.05.2010 määrusega nr 19 Audru valla üldplaneeringu (koostaja AS Pöyry Entec).
 


Määruse lisad:


Seletuskiri, seletuskirja on täpsustatud (peatükkides 2.2.3.1 ja 2.2.3.2 ning lisatud on peatükid 2.2.31 Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal,  2.51  Kliimamuutustega kohanemine ja 4.11   Üldplaneeringut muutvad planeeringud) Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsuse nr 14 kehtestatud teemaplaneeringuga „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal", juurdepääs otsusele siin.

 
Joonehitise asukoht Audru vallas pdf
Kõima küla
Põldeotsa küla
Kihlepa küla
Kabriste küla
Valgeranna küla
Audru alevik
Papsaare küla 
Lemmetsa küla
Lindi küla
Audru Vallavalitsuse poolt munitsipaliseerida soovitavad maad

Üldplaneeringu eesmärgiks on valla arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse planeerimine.
Võrreldes seni kehtinud üldplaneeringutega on uue üldplaneeringu eripärad:
- intensiivsema elamuehituse ja äriotstarbelise maakasutuse suunamine Audru ja Pärnu vahelisele alale (ärialad on kavandatud valdavalt olemasoleva ringraja ja elamute vahele);
- tööstuspiirkonna arendamine Lemmetsa küla ida osas;
- elamuehituseks lubatavate maaüksuste suuruse piiramine, et tagada valdaval osal valla territooriumist looduslähedane ja ajaloolist arengut järgiv hajaasustusviisiline maakasutus ja suunata kompaktsem hoonestus Audru ja Pärnu vahelisele alale ning olemasolevate külakeskuste lähistele;
- rohevõrgustiku täpsustamine lähtuvalt kehtivast Pärnu maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, eesmärgiga suurendada või ümber suunata üksikutes kohtades varem maakonna tasandil spetsialistide poolt valitud rohevõrgustik;
- ehitustegevuse ja maakasutuse osas täpsete nõuete ja reeglite seadmine, et tagada vallale tõhus administratiivne kontroll.
Üldplaneering määrab lisaks tiheasustuse ja hajaasustuse ning detailplaneeringu kohustusega ala piiri kulgemise. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon ehk maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused on aluseks edasisele planeeringute koostamisele, maakorraldusele ja ehitustegevusele. Uus üldplaneering on detailplaneeringute koostamise ja projekteerimise (sh projekteerimistingimuste väljastamise) ja maakasutuse määramise aluseks ning loob eeldused maakasutuseks ja ehitustegevuseks.
Üldplaneering täpsustab Pärnu maakonna teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused väärtuslike maastike piiride ja rohevõrgustiku haaratud alade suuruse osas. Maakonnaplaneeringuga võrreldes on valdavalt rohealade osakaalu suurendatud. Planeeringu elluviimisest tekkiv mõju on hinnatud Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes, ei ole üldplaneeringu elluviimisest tekkivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid eraldi käesolevas üldplaneeringus välja toodud.
Üldplaneeringu järgse arengu kavandamisega ei kaasne seaduse mõistes olulist mõju ette nägevaid objekte.

 

Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Seoses Audru valla uue üldplaneeringu kehtestamisega tunnistati kehtetuks planeeringuala ulatuses Audru Vallavolikogu 13.05.2010 otsusega nr 50 Audru valla üldplaneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 05.09.1996 otsusega nr 269 ning Audru aleviku ja Pärnu linna vahelise ala osaüldpalneering, kehtestatud Audru Vallavolikogu 06.02.2003 otsusega nr 38.