Audru valla üldplaneeringud

13.07.17

Üdplaneeringute ülevaatamine 6.03.2014

 

Audru Vallavolikogu on vastavalt planeerimisseadusele 6. märtsi 2014 otsusega nr 12 üle vaadatud Audru vallas kehtivad üldplaneeringud ja jätkab üldplaneeringutes toodud arengueesmärkide täitmist. Volikogu otsusele on avalik juurdepääs Audru valla dokumendiregistris

 

Lavassaare Vallavolikogu on kehtestanud 15.12.2011 otsusega nr 33

Lavassaare üldplaneeringu (koostaja AS Pöyry Entec).

 

Otsuse lisad:

Seletuskiriseletuskirja on täpsustatud  Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsuse nr 14 kehtestatud teemaplaneeringuga „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal"(lisatud peatükk  2.51  Kliimamuutustega kohanemine), juurdepääs otsusele siin.

Üldplaneeringu kaart, kaardile juurdepääs ka Maa-ameti geoportaalis

Rohevõrgustik skeem 1

Põhilised tehnovõrgud skeem 2

 

 

Audru Vallavolikogu on kehtestanud 13.05.2010 määrusega nr 19

Audru valla üldplaneeringu (koostaja AS Pöyry Entec).
 

Üldplaneeringu põhilahenduse muudatused eraldi lingina.


Määruse lisad:

Seletuskiri 

 
Joonehitise asukoht Audru vallas pdf