Teated toimingupiirangute kohaldamata jätmisest

6.11.17
  • Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud otsuse suhtes, milles Audru vallavanem allkirjastas 19.10.2017 Audru Vallavalitsuse istungil vastuvõetud korralduse nr 333 „Kallase kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine", kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Antud haldusaktiga tehti otsus kahe vallavalitsuse liikmega seotud isikute suhtes. Valitsuse liige Priit Annus taandas ennast päevakorrapunkti arutelust. Vallavanema taandamise korral ei oleks haldusakti vastuvõtmine olnud võimalik otsustamiseks vajaliku kvoorumi puudumise tõttu.

  • Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 6 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud otsuse suhtes, milles Audru vallavanem allkirjastas 27.11.2014 Audru Vallavalitsuse istungil vastuvõetud korralduse nr 434 „Ehituslubade andmine", kuna tegemist oli rutiinse otsuse tegemisega, millel korruptsioonioht puudub. Sealhulgas ei omanud ametiisik võimalust määrata otsuse asjaolusid.

  • Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 6 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud otsuse suhtes, milles Audru vallavanem viibis 30.06.2015 korralduse nr 258 „Ehitusloa andmine" arutelu juures Audru Vallavalitsuse korralisel istungil, kuna jätmine tulenes rutiinse otsuse tegemisega, millel korruptsioonioht puudubSealhulgas ei omanud ametiisik võimalust määrata otsuse asjaolusid.

 

Üldist toimingupiirangutest

Toimingupiirangu eesmärk on huvide konflikti vältimine. Piirangutega välistatakse olukord, kus ametiisik teeb iseenda või temaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu. 

Toimingupiirangud kohalduvad kõigile ametiisikutele korruptsioonivastase seaduse mõttes. Toimingupiirangu või toimingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadev rikkumine on väärtegu või sõltuvalt otsuse või toimingu väärtusest, kuritegu.

Korruptsioonivastase seaduse  § 11 lõike 3 punktide 4, 5 ja 7 järgi toimingupiiranguid ei kohaldata:

4) kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade avalikku ülesannet täitva asutuse veebilehel;

5) toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade asutuse veebilehel;

7) valla- või linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik. Käesolevas punktis sätestatud alusel toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta avaldatakse viivitamata ja alaliselt teade valla või linna veebilehel.

Huvide konflikti kohta saab rohkem lugeda korruptsioon.ee.