Toetused

4.01.18

 

Audru osavallas makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja sissetulekust mittesõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek pärast Audru Vallavolikogu poolt kehtestatud piirmääradele vastavate eluruumide kulude mahaarvamist on alla 2-kordse riikliku toimetulekupiiri. Käesoleval aastal on toimetulekupiiri määr 130 eurot kuus üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele ning 104 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 130 eurot kuus.

Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik vormikohase taotluse Audru osavallakeskusele. Avalduse blanketid on kättesaadavad Audru valla kodulehel (http://www.audru.ee/blanketid) või Audru Vallavalitsuses Pärna allee 7, Audru alevik.

Täiendavat infot sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kohta on võimalik saada telefonil 44 72 785, Karene Lainela, sotsiaalkonsultant.

 

Sissetulekust sõltuvad toetused

 

Hoolekandeasutuse toetus -  määratakse isiku hoolekandeasutuse kulude osaliseks kompenseerimiseks.

 

Tervisetoetus

·         prillitoetus - kuludokumentide alusel üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste kuni 19-aastastele õpilastele prilliklaaside maksumuse hüvitamiseks 80% ulatuses üks kord kalendriaastas;

·         ravimitoetus – kuludokumentide alusel retseptiravimite maksumuse hüvitamiseks 50 euro ulatuses kalendriaastas;

·         abivahenditoetus – isikliku abivahendi omaosaluse maksumuse hüvitamiseks 50% ulatuses üks kord kalendriaastas;

·         haigla voodipäeva maksumuse toetus – kuludokumentide alusel haigla voodipäevamaksumuse hüvitamiseks 80% ulatuses;

·         transporditoetus – arsti saatekirja või raviasutuse teatise ning kuludokumentide alusel taotlejale väljaspool Pärnu maakonda raviasutuses käimise transpordikulude osaliseks hüvitamiseks. Sõltuvalt kasutatud transpordivahendi liigist hüvitatakse liinibussiga sõitmisel 90% bussipileti maksumusest, individuaaltranspordi (sõiduauto või bussi) kasutamisel 0,15 eurot sõidetud kilomeetri kohta ning lamava haige puhul invatranspordivahendi kasutamisel 0,50 eurot sõidetud kilomeetri kohta.

 

Toidutoetus - koolieelses lasteasutuses käiva lapse ja üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase toidukulu hüvitamine.

 

Kutseõppeasutuses õppivate õpilaste toetus – määratakse kuludokumentide alusel kuni 19-aastase kutseõppeasutuses õppiva õpilase õpilaskodu tasu ja sõidupiletite kulu täielikuks hüvitamiseks.

 

Kultuurisündmustel osalemise toetus – määratakse üldhariduskooli 1. – 9. klassi õpilase õppeekskursiooni, kontserdi-, teatripileti ja sõidukulu hüvitamiseks 40 euro ulatuses kalendriaastas.

 

Huvikooli toetus – määratakse üldhariduskooli 1.– 9. klassi õpilase huvikooli kuumaksumuse hüvitamiseks 50% ulatuses.

 

Lastelaagri toetus - määratakse noorsootöö seaduses sätestatud noorte püsilaagris ja projektlaagris lapse ülalpidamise kulude katmiseks kuludokumendi alusel kuni 200 euro ulatuses.

 

Küttekollete ja korstnate puhastamise toetus - määratakse ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise eest litsentseeritud ettevõtja poolt väljastatud kuludokumendi alusel kuni 40 euro ulatuses tuleohutuse seaduses sätestatud ahju, kamina ja pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamiskohustuse täitmiseks.

 

Erakorraline toetus - määratakse ühekordselt ettenägematute sündmustega (perekonnaliikme surm, invaliidistumine, loodusõnnetus, tulekahju jms) seotud kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks.

 

Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

 

Sünnitoetus - jaanuarist 2018 kehtib uus sünnitoetuse maksmise kord, info siin.

 

I klassi õppima asumise toetus - määratakse valla I klassi õppima asunud lapse seaduslikule esindajale summas 100 eurot.

 

Puudega lapse hooldajatoetus - määratakse 3–16-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, kes ei saa töötada täistööajaga puudega lapse hooldamise tõttu.

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse igakuiselt summas 150 eurot. Osalise hooldusvajaduse korral määratakse toetus 60 % summast.

Hooldajatoetust ei määrata:

·         taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;

·         taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;

·         kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 

Lasteaia sõidutoetus – määratakse lapse seaduslikule esindajale, kelle laps on lasteaiakoha puudumise tõttu sunnitud käima lasteaias väljaspool teeninduspiirkonda.

Lasteaia sõidutoetuse suuruse arvestamise aluseks on lapse elukoha kaugus lasteaiast kilomeetrites, millest on mõlemas suunas arvestatud maha 5 kilomeetrit. Toetusena makstava läbisõidu kilomeetri maksumus on 0,15 eurot.

 

Rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetus -  määratakse üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppiva kuni 19-aastase õpilase väljaspool Eesti Vabariiki toimuvatest kultuurisündmustest või spordivõistlustest osavõtu kulude osaliseks hüvitamiseks 100 euro ulatuses kalendriaastas.

 

Abivahendi toetus puudega lapsele - määratakse raske ja sügava puudega lapse seaduslikule esindajale rehabilitatsiooniplaanis soovitatud abivahendi omaosaluse maksumuse hüvitamiseks 75% ulatuses.