Teenused ja toimingud

Humanitaarteenistuse juhataja

Arendada lastevanemate ja valla haridusasutuste vahelist koostööd ning valla haridusasutuste omavahelist koostööd. Sidustada ja koordineerida vallas tegutsevat kolmandat sektorit ning kaasata neid enam vallaelanike vabaaja veetmisvõimaluste loomisse.

Teenistusülesanded:

- valla alushariduse ja haridusasutuste sidustamine ja nende töö koordineerimine;

- väljapool valda alus- ja põhiharidust omandavate laste koolikohustuse täitmisega seonduvate küsimuste lahendamine;

- huvitegevuse ja huvihariduse andmisega seonduvate küsimuste lahendamine;

- valla kultuuri- ja spordikeskuse töö koordineerimine;

- valla raamatukogude töö koordineerimine;

- valla muuseumi töö koordineerimine;

- külaseltside tegevuse sidustamine ja töö koordineerimine;

- valla tegevustoetuste ja projektitoetuste andmise korraldamine ja koordineerimine.

 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine 
koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste.
Koolikohustuse mittetäitmise probleemide, koolikiusamise jms  tegelemine. Osalemine valla pereabikomisjoni  ja alaealiste komisjoni töös.