Teenused ja toimingud

25.02.16

Priit Annus

abivallavanem

Üld- ja teemaplaneeringute menetlemise korraldamine. Ehitus- ja kasutuslubade menetlemise korraldamine. Projekteerimistingimuste väljaandmine. Ehitiste ülevaatus kasutusloa saamiseks.

Valla hallatavate asutuste infrastruktuuri haldamine, katlamajade hooldusteenuste ja küttega varustamise korraldamine, valveteenuse organiseerimine, tänavavalgustuse korrashoid, vallasisese bussitranspordi korraldamine, valla munitsipaalettevõtte töö korraldamine.

Valla omandis olevate teede hooldus, remont- ja ehitustööd.

 

Merle Mõttus

planeeringute spetsialist

 

Detailplaneeringute menetlemine. Isikute nõustamine detailplaneeringu alal. Ehitusõiguse määratlemine üldplaneeringu- ja detailplaneeringu tingimusi ning kitsendusi arvestades. Koostöölepingute sõlmimine. Planeeringute avalikustamine ja tutvustamine. Ehitusprojektidele järelevalve teostamine vastavalt detailplaneeringutele ja üldplaneeringule. Üldplaneeringukohasele   kavandatavale  ehitustegevusele keskkonnamõju eelhindamine. Uute vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitumise kaevelubade taotluse menetlemine ja kaeveloa väljastamine. Valla veebilehe toimetamine. Sekretär-registripidaja asendamine.

 

Mairi Õismets
ehitisregistripidaja

 

Ehitus- ja kasutusloa menetlemine (va teedele), ehitisregistriga seotud riigilõivu arvestamine. Ehitiste ülevaatus kasutusloa saamiseks. Kaevelubade taotluste menetlemine v.a. uute vee- ja kanalisatsioonitrassidega liitujad;  juriidiliste ja füüsiliste isikute nõustamine ehitusvaldkonna dokumentatsiooni osas. 
 
Vahur Kobolt
majandusspetsialist
Valla teede ja tänavate, tänavavalgustuse ning vallavara korrashoiu korraldamine. Teedele ehitusloa andmine.
 
Maris Moorits
arenduspetsialist
Valla arengukava uuendamine vastavalt arengueesmärkidele koostöös vastava ala spetsialistidega. Vallapoolsete projektitaotluste koostamine ja juhtimine;  hallatavate asutuste ja kolmanda sektori nõustamine taotluste kirjutamisel ning projektide läbiviimisel ja lõpparuannete kirjutamisel; valla infokandjate koostamine ja väljaandmise korraldamine, valla välissuhtluse koordineerimine.