Teemaplaneering Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal

23.03.17

 

Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine 

KSH eelhinnangule seisukoha küsimine aprill 2016

Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule

Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule

Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

 

Teemaplaneeringu algatamine volikogus

Audru Vallavolikogu 9.06.2016 otsusega nr 33 algatati Audru valla üldplaneeringu teemaplaneering Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Teemaplaneeringu peamine eesmärk on lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneeringuga Audru valla üldplaneeringus kehtivaid põhimõtteid ja nõudeid ehitusõiguse määramiseks ei muudeta.

Koostatud on kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mille alusel teemaplaneeringuala keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks. Teemaplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute vajadust.

Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond) ning koostamise korraldaja ja koostaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond).

Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris.

Teemaplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

 

 

Teemaplaneeringu koostamise kava:

 

Teemaplaneeringu lähteseisukohale ettepanekute küsimine (juuli 2016)

Lähteseisukohad on siin.

Ettepanekud on esitanud: KeskkonnaametMaanteeamet,  PäästeametPärnu MaavanemSauga Vallavalitsus.

Rahandusministeerium, Pärnu Linnavalitsus, Muinsuskaitseamet ei ole vastanud.

Teemaplaneeringu eelnõu koostamine (juuli-august 2016)

 

Eelnõu avalikustamine valla veebilehel ja avalik arutelu (18.08.2016)

 Audru valla üldplaneeringu teemaplaneeringu Külades ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal eelnõu  avalik väljapanek

5. septembrist 2016 kuni 4. oktoobrini 2016

Audru valla veebilehel www.audru.ee, Audru vallamajas tuba 8 (Pärna allee 7 Audru alevik) tööaegadel (ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna on 12-12.30)  ja  valla raamatukogudes lahtiolekuaegadel.

Teemaplaneeringu peamine eesmärk on lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneering ei muuda üldplaneeringuga kehtestatud Audru aleviku ja Lavassaare alevi ehitusõiguse määramise tingimusi. Võimalik on üldplaneeringu täpsustamine ka teemadel, mis ei muuda üldplaneeringut.

Teemaplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee. Kontaktisikud on Priit Annus ja Merle Mõttus.

Siin teemaplaneeringu eelnõu eskiis

 

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 

Arutelul esitatud teemaplaneeringu esitlus

11.10.2016 kl 15.00 Jõõpre raamatukogus

12.10.2016 kl 15.00 Lindi raamatukogus

12.10. 2016 kl 17 Audru vallamajas

 

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste arvestamine (9.11.2016)

Audru Vallavalitsus teatab Audru valla üldplaneeringu teemaplaneeringu Külades ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal eelnõu avalikust väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest. Kirjalikke arvamusi ei ole esitatud, arutelust osavõtjate ettepanekute alusel täiendatakse teemaplaneeringu eelnõud arvestades koostatava maakonnaplaneeringuga. Teemaplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

Arutelu protokollid Jõõpre, Lindi raamatukogudes ja Audru vallamajas.

 

Teemaplaneeringu eelnõu koostamine november 2016

Teemaplaneeringu eelnõu kooskõlastamine. (14.11.2016)

Teemaplaneeringu eelnõu siin.

Teemaplaneeringu eelnõu on esitatud kooskõlastuste küsimiseks ja arvamuste avaldamiseks november 2016 järgmistele asutustele: 

Keskkonnaamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Päästeamet (ei ole vastanud), Pärnu Maavanem, Pärnu Linnavalitsus, Sauga Vallavalitsus, Elektrilevi OÜ, Pärnu Vesi AS.

 

Vallavalitsuse vastuskirjad Pärnu Maavalitsusele ja Pärnu Linnavalitsusele.

 

Teemaplaneeringu vastuvõtmine volikogu poolt (16.12.2016)

Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 54 võeti vastu Audru valla teemaplaneering „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal".

Teemaplaneering teeb ettepaneku täpsustada Audru valla üldplaneeringut ja lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Lisaks on ettepanek lisada üldplaneeringusse teema kliimamuutustega kohanemiseks, täpsustada olemasolevaid nõudeid elamukrundi või elamu ehituseks taotletava maaüksuse suurusele ning nõudeid elamumaal oleva ehitusala suurusele ja rajatavate hoonete arvule. 

Teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu (16.12.2016)

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. jaanuarist 2017 kuni 2. veebruarini 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee, Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel ja valla raamatukogudes lahtiolekuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada teemaplaneeringu kohta arvamust.

 

Teemaplaneering koos vastuvõtmise otsusega on siin.

 

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 2.02.2017 kl 17 Audru vallamajas, 6.02.2017 kl 11.00 Jõõpre raamatukogus ja 6.02.2017 kl 14.00 Lindi raamatukogus.

Täiendav info tel 4472787.

 

Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.

 

Avaliku väljapaneku tulemused

Avalikule väljapanekule kirjalikke arvamusi  ja ettepanekuid ei esitatud.

Audru vallamajas 2.02.2017 toimunud avalikul arutelul

esitati ettepanekuid vastuvõetud teemaplaneeringu täpsustamiseks peatükkides 2.2.31, 2.51 ja 2.2.3.1 , mis on protokollitud siin

Avalikul arutelul  Jõõpre raamatukogus (siin protokoll) ja Lindi raamatukogus (siin protokoll)  ettepanekuid ei esitatud.

Esitatud ettepankutega arvestatakse ja nende alusel tehakse vajalikud täpsustused teemaplaneeringus. Avaliku arutelu tulemuste alusel tehtavad täpsustused  ei ole teemaplaneeringu põhilahenduse muudatus, seetõttu ei ole vajalik avalikku väljapanekut korrata. 

 

Juurdepääs täpsustatud teemaplaneeringule on allpool seotud failides.

 

Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt

Teemaplaneering on Pärnu maavanema poolt heaks kiidetud 22.02.2017 kirjaga

 

Teemaplaneeringu kehtestamine Audru Vallavolikogus 

16. märtsil 2017 otsusega nr 14, juurdepääs otsusele siin.

 

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering

23.07.14

Pärnumaa Omavalitsuste Liit teatab Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest (15.12.2010)

Pärnu linn ja selle lähiala on Pärnumaa regiooni arengumootoriks, olles kõrgeima tegevusaktiivsuse ja elanike kontsentratsiooniga piirkond. Arengu tulemusel on toimunud valglinnastumise protsess, mis on kohalike omavalitsuste haldusterritooriumi piiride ülene. Elanike igapäevane tegevus ning järjest kasvav mobiilsus on muutnud Pärnu linna lähipiirkonna omavalitsused omavahel funktsionaalselt tihedalt seotuks. Omavalitsuste omavahelise tiheda seotuse tõttu on vajalik leppida kokku Pärnu linna lähipiirkonna arenguvajadustes, vaadeldes piirkonda kui tervikut ning leida ühtsed lahendused piirkonna kui terviku tasakaalustatud ja efektiivseks arenguks.
Teemaplaneeringu eesmärk on seada tingimused omavalitsuste piire ületavate võrgustike ja asustuse koordineeritud arenguks, täpsustades ja täiendades kehtivaid üldplaneeringuid. Käsitletav planeeringuala hõlmab Pärnu linna, Sindi linna, Audru valla, Sauga valla, Paikuse valla ja Tahkuranna valla haldusterritooriumeid. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

 

Pärnu valglinnastumise teemaplaneeringu KSH aruande ja teemaplaneeringu eelnõuga on võimalik tutvuda perioodil 28.12.2010-18.01.2011 alljärgnevates kohtades:
· Pärnumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel www.pol.parnumaa.ee
· Pärnu Linnavalitsuses ja veebilehel www.parnu.ee
· Sindi Linnavalitsuses ja veebilehel www.sindi.ee
· Sauga Vallavalitsuses ja veebilehel www.sauga.ee
· Tahkuranna Vallavalitsuses ja veebilehel www.tahkuranna.ee
· Paikuse Vallavalitsuses ja veebilehel www.paikuse.ee
·  Audru Vallavalitsuses ja siin: seletuskiriteemaplaneeringu kaardidKSH aruanne koos lisadega.

· Pärnu Maavalitsuse veebilehel www.mv.parnu.ee
· Ramboll Eesti AS kontoris aadressil Laki 34, Tallinn 1291 ja veebilehel www.ramboll.ee

 

KSH aruande kohta saab kirjalikult esitada ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid 18. jaanuarini 2011 aadressil Ramboll Eesti AS, Laki 34, 12915 Tallinn, e-postiga aadressile hendrik.puhkim@ramboll.ee ja avalikul arutelul.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikud arutelud toimuvad:
18.01.2011 kell  11.00 Sauga Vallavalitsuses, Selja tee 1a, Sauga, Pärnumaa
18.01.2011 kell 16.00 Tahkuranna Vallavalitsuses, Uulu, Pärnumaa
19.01.2011 kell 13.00 Sindi Linnavalitsuses, Pärnu mnt.12, Sindi
19.01.2011 kell 18.00 Pärnu Linnavalitsuses, Suur-Sepa 16, Pärnu

Teemaplaneeringu koostamise algatajad, korraldajad ja kehtestajad on Pärnu Linnavolikogu aadressil Suur-Sepa 16, Pärnu 80098 (kontaktisik Kaido Koppel), Sindi Linnavolikogu aadressil Pärnu mnt 12, 86705 Sindi, Pärnumaa (kontaktisik Vallo Vaargas), Sauga Vallavolikogu aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik, 85008 Pärnumaa (kontaktisik Harri Aas), Tahkuranna Vallavolikogu aadressil Uulu, Pärnu maakond (kontaktisik Maia-Liisa Kasvandik), Paikuse Vallavolikogu aadressil Pärnade puiestee 11, Paikuse alevik 86602 Paikuse vald (kontaktisik Kadri Karjus), Audru Vallavolikogu aadressil Pärna allee 7, Audru vald 88301, Pärnu maakond (kontaktisik Priit Annus).


Teemaplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Pärnumaa Omavalituste Liit (kontaktisik Eeri Tammik), aadress Akadeemia 2-411, Pärnu 80010,  tel +372 447 9740, eeri@pol.parnumaa.ee.
Teemaplaneeringu koostajad on Ramboll Eesti AS (kontaktisik Raul Vibo), aadress Laki 34, Tallinn 12915, tel 698 8354,raul.vibo@ramboll.ee, Ramboll Finland OY ja Positium LBS OÜ.
KSH teostaja on Ramboll Eesti AS (kontaktisik Hendrik Puhkim), aadress Laki 34, Tallinn 12915, tel 698 8352,hendrik.puhkim@ramboll.ee

 Pärnumaa Omavalitsuste Liit teatab Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu esimesest tutvustusest kohalike omavalitsuste veebilehtedel.  (4.11.2010)

Alates 10. novembrist kuni 24. novembrini 2010 on juurdepääs teemaplaneeringu materjalidele: seletuskiri ja kaardid.

Esimese tutvustuse avalik arutelu toimub  Audru vallamajas 24.11.2010 kell 16.

 

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (18.08.2010)

Pärnumaa Omavalitsuste Liit teatab Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest

Pärnu linn ja selle lähiala on Pärnumaa arengumootoriks, olles kõrgeima tegevusaktiivsuse ja elanike kontsentratsiooniga piirkond. Viimase kümnendi jooksul on toimunud maakasutuses kiired muutused selgete valglinnastumise ilmingutega: elamualade kaootiline planeerimine linna piiridest väljaspool, autostumise kasv, puudulikud teenused jms. Pärnu linn ja piirnevad vallad on kujunenud omavahel konkureerivateks ja sõltuvateks üksusteks, mistõttu maakasutus ja teenused on piirkonnas optimeerimata. Omavalitsuste omavahelise tiheda seotuse tõttu on vajalik leppida kokku Pärnu linna lähipiirkonna arenguvajadustes, vaadeldes piirkonda terviklikult ning leida parimad lahendused piirkonna kui terviku tasakaalustatud ja efektiivseks arenguks. Teemaplaneeringu eesmärk on kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamine ja täiendamine omavalitsuste piire ületavate võrgustike ja eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ning loodushoidliku keskkonna loomiseks. Teemaplaneeringu ala moodustavad Pärnu linna, Sindi linna, Audru valla, Paikuse valla, Sauga valla ja Tahkuranna valla haldusterritooriumid. Kavandatava tegevusega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneeringu teade
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneeringu lähteülesanne
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneeringu KSH programm

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneeringu KSH (09.2009)

Audru Vallavalitsus algatas oma 17.09.2009 korraldusega nr 353 Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, sest seadusest tulenevalt on selle läbiviimine kohustuslik. Teemaplaneeringu eesmärk on kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamine ja täiendamine piiriüleste võrgustike ja nende eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ja loodushoidliku keskkonna loomiseks.
Teemaplaneeringu koostamise algataja on Audru Vallavolikogu (aadress Pärna allee 7, Audru 88301, Pärnumaa), koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (aadress Pärna allee 7, Audru 88301, Pärnumaa), teemaplaneeringu koostaja ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise hetkel teada, teemaplaneeringu kehtestaja on Audru Vallavolikogu (aadress Pärna allee 7, Audru 88301, Pärnumaa).
Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Audru Vallavalitsuses, Audru alevik, Pärna allee 7, kahe nädala jooksul tööpäeviti kell 8.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning valla koduleheküljel www.audru.ee.

 

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering (09.2009)

Audru Vallavalitsus teatab, et algatati Audru Vallavolikogu 10.09.2009 otsusega nr 64 Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduva teemaplaneering, mille eesmärk on kehtivate ja koostavate üldplaneeringute täpsustamine ja täiendamine piirüleste võrgustike ja nende eeldavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ja loodushoidliku keskkonna loomiseks. Planeeringualaks on kogu Audru vald tervikuna, lisaks Sauga, Paikuse, Tahkuranna vald ja Pärnu ning Sindi linn.
Teemaplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu, koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7, 88301 Audru, Pärnumaa; üldtelefon: 4472783, faks: 4451141; e-post: info@audru.ee)
Otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Audru vallamaja kantseleis ja valla veebilehel www.audru.ee.