Selgitustaotluse, märgukirja ja teabenõude esitamisest

Vastavalt avaliku teabe seadusele on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende valduses olevale jäädvustatud ja dokumenteeritud teabele, mis on saadud või loodud avalikke ülesandeid täites ja millele teabenõudjal on juurdepääsuõigus.

Teabenõudes tuleb suuliselt või kirjalikult esitada järgmised andmed:

1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

Teabenõuet saab esitada:

1) suuliselt, pöördudes teabevaldaja poole vahetult või telefoni teel;

2) kirjalikult, andes teabenõude üle isiklikult või edastades selle posti, faksi või elektronpostiga (Audru Vallavalitsuse kontaktid);

3) kasutades riigiportaali teabenõude e-vormi;

4) kasutades Audru veebilehe e-vormi.

Teabenõude täitmisel tehtavate kulude katmine

Paberkandjal koopiate valmistamise ja väljatrükkide eest tasub teabenõudja 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest alates 21. leheküljest, kui seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud.

Teabnõude täitmisest

Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul. Teabenõude menetluse tähtaegu arvestatakse teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Kui teabevaldajal on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab teabevaldaja teabenõudjale viie tööpäeva jooksul.

Suuliselt saab teavet, kui:

1) soovitakse andmeid teabenõudja esitatud avalduse, märgukirja või muu taotluse menetluse kohta;

2) soovitakse andmeid selle kohta, kas teabevaldaja valduses on teabenõudja poolt soovitud teave.

Teabenõude täitmisest keeldumine

Teabenõude täitmisest keeldutakse, kui:

1)   taotletava teabe suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud ja teabenõudjal ei ole taotletavale teabele juurdepääsuõigust;

2)   ta ei valda taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning tal ei ole võimalik taotletava teabe valdajat kindlaks teha;

3)   teabenõude täitmine ei ole võimalik, kuna teabenõude täpsustamisel ei selgu, millist teavet teabenõudja taotleb;

4)   teabenõudja ei ole tasunud riigilõivu ja teabevaldaja ei ole loobunud kulutuste katmise nõudest.

Teabenõude täitmisest võib keelduda, kui:
1) samale teabenõudjale on taotletav teave juba antud ja teabenõudja ei põhjenda vajadust saada teavet teist korda;
2) teabenõude täitmine nõuab taotletava teabe suure mahu tõttu teabevaldaja töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi;
3) teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega.

Teabenõue ei ole:

1. vihjete edastamiseks

2. selgituste saamiseks

3. seisukohtade avaldamiseks

4. kaebuse või vaide esitamiseks

Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus.

Kui soovite teha ettepanekuid asutuse või organi töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks või soovite anda teavet, siis on tegemist märgukirjaga.

Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul.