Saulepa küla

24.03.17
 

Saulepa küla ja Põldeotsa küla nr 298 Suuresilla Suurfarmi kinnistu (Audru kalakasvatuse) detailplaneeringu materjalid: 
kehtestamise otsus

KSH aruanne
olemasolev olukord
seletuskiri
põhikaart
tehnovõrkude planeering
situstaiooniskeem
arendaja kohustused
kontaktvööndi looduskaitselised piirangud
illustratiivne lahendus.
 

Saulepa küla nr 199 Juheta kinnistu detailplaneering

Saulepa küla nr 184  Kütimaa kinnistu detailplaneeringu otsus, seletuskiripõhijoonis, detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsus

Saulepa küla nr 309  Meremäe kinnistu detailplaneeringu otsusseletuskiriasukohaskeemplaneeringujoonisveetrassijoonis,illustratsioon.
Saulepa küla nr 202 Ove kinnistu detailplaneeringu otsusseletuskiriseletuskirja lisatugiplaankruntimise ja hoonestuse plaan,liiklusskeemtrassidtee profiiltee ristlõige
Saulepa küla nr 288 Pirsi kinnistu detailplaneeringu otsustiitellehtseletuskiriasendiplaankoondplaan.
Saulepa küla nr 300 Reinu kinnistu detailplaneeringu otsusseletuskiri ja koondplaan.
Saulepa küla nr 211  Roo, Jahi ja Telliskivi kinnistute (Kõrkja tee) detailplaneeringu otsus,  
tiitellehtseletuskiri, kruntimise, hoonestamise, liikluse ja heakorrastuse plaantehnovõrkude joonis