Puudega inimese parkimiskaart

23.07.14

Muudatused puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljaandmise korras alates 1. juulist 2011:

· Parkimiskaart antakse isikule, kellel esineb keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;


· Ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;

· Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja;

· parkimiskaart antakse isikule tasuta;

Parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev.


· Tööealistel puudega isikutel Sotsiaalkindlustus-ameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus, millel on märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

· Lastel ja pensioniealistel puudega isikutel Sotsiaal-kindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ning pere-või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

· Ajutise liikumis-või nägemisfunktsiooni kõrvalkaldega isikutel pere-või eriarsti väljastatud teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta.

Mida teha, et kaarti saada

Puudega inimene saab parkimiskaardi kohalikult omavalitsuselt. Selleks ta esitab 3x4 cm. pildi,  Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse ja kui sellel puudub märge, et puuderaskusastme määramise aluseks on kas liikumisfunktsiooni või nägemis-funktsiooni häire, siis täiendavalt ka pere- või eriarsti poolt väljastatud vabas vormis tõendi, mis tõendab, et isikul esineb liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.

Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.

Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega.