Maakorraldus

23.07.14
 • Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine
 • Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimine
 • Maa munitsipaliseerimine
 • Eeltoimingud maa riigi omandisse jätmiseks
 • Ostueesõigusega maa erastamine
 • Maareformi seaduse § 22 lõikest 12 sätestatud maa erastamine
 • Hoonestusõiguse seadmine riigi maale
 • Katastriüksuste jagamine – piiride muutmine
 • Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
 • Õiendite väljastamine
 • Geoeetiliste mõõdistustööde arhiveerimine
 • Maamaksuga seotud toimingud
 • Kohanime ja aadressi määramine

Teade Audru vallas asuvatele hoonestatud kinnistu omanikele

30.04.14
 

Maamaksusoodustusest aastal 2013

Alates 01.01.2013 jõustuv Maamaksuseaduse § 11 lg 1 sätestab:

§ 11. Maksusoodustused

(1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10 sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Rahvastikuregistri andmetel on paljude kinnistuomanike elukoht registreeritud ainult küla täpsusega (näiteks: Malda küla, Audru vald). Lisaks küla nimele peab aadress sisaldama ka kinnistu nime või ametlikult määratud aadressi (näiteks: Tamme talu Malda küla Audru vald).

Seega, kui Te soovite kasutada alates 01.01.2013 jõustuva maamaksuseaduse § 11 lõikes 1 sätestatud maamaksusoodustust, on Teil kohustus täpsustada oma elukohaandmed (kujul: …. kinnistu, … küla, Audru vald) rahvastikuregistris esitades elukohateatise Audru Vallavalitsusele või täita elukohateatise vastav vorm interneti teel ID-kaardiga riigiportaalis aadressil www.eesti.ee.