Audru valla kalmistutel uus kasutamise eeskiri

15.09.16

 

Siiani on Audru, Jõõpre ja Uruste kalmistute kasutamise korda reguleerinud tavad ja traditsioonid, kuid 01. jaanuaril 2012 kehtima hakanud kalmistuseadus kehtestab surnute matmise või tuhastamise kohustuse ja nõuded ning reguleerib kalmistute rajamist, haldamist ja kasutamist Eesti Vabariigis. Eelnevast tulenevalt uuendas vallavolikogu ka Audru valla kalmistute heakorra eeskirja. See annab inimestele dokumendi, kust on hea vaadata, mis on lubatud ja mis mitte.

 

Kasutuslepingud hauaplatside hooldamiseks

 

Uue kalmistute kasutamise eeskirja kohaselt tuleb hauaplatside hooldajatel sõlmida vallavalitsusega hauaplatside tähtajatud kasutamise lepingud. Hetkel kasutuses olevate platside edasiseks kasutuseks on kolme aasta jooksul vajalik sõlmida leping Audru Vallavalitsusega. See, kui kunagi on sinna maetud kellegi omaksed, ei anna automaatset õigust platsi edasi kasutada. See võimalus tuleb nüüd korrektselt vormistada nagu eeskiri ette näeb. Juhul, kui seda lepingut 3 aasta jooksul ei sõlmita, kaob kasutusõigus matmispaigale aastast 2022.

 

Lepinguta matta ei saa

Inimestega, kes ühel või teisel põhjusel pole sõlminud hauaplatsi kasutuslepingut, ei juhtu esialgu midagi. Juhtuma võib hakata siis, kui lepinguta platsil tahetakse korraldada matust. Matust saab korraldada ainult kasutaja, kellega on sõlmitud leping. Hauaplatsi eraldamiseks esitab isik vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on ära märgitud esitaja isiku- ja kontaktandmed ja lisatud arstlik surmatõend. Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega, kes esitavad taotluse, sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem, kui ühe aasta jooksul pärast taotluse esitamist. Lepingu sõlmimine on hästi lihtne. Vastava taotluse saab tuua vallavalitsusse sekretär-registripidaja kätte või esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@audru.ee ning avalduse leiab veebiaadressil http://www.audru.ee/blanketid, kuid seda on võimalik ka kohapeal tuba 1 täita. Audru ja Uruste kalmistute puhul valla heakorraspetsialist vallamajas ja kalmistuvaht Jõõpres registreerib matmise ning kannab info kalmisturegistrisse. Seetõttu peab matmiskoht olema kindlasti tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud lahkunu sünni- ja surmadaatumid ning ees- ja perekonnanimi (seda juhul, kui puudub hauakivi või plaat).

 

Hooldamata hauaplatsid

Kui lepinguta hauaplats on hooldamata, peab vald kui kalmistu valdaja juhtima korratusele tähelepanu ja nii võib valdaja hauakohast ilma jääda. Hauaplatsist ilmajätmine kaasneb ainult ühel juhul, ehk siis, kui hauaplats on pikemat aega hooldamata. 

Avaldused hauaplatside kasutamiseks

Avaldusi hauaplatside kasutamiseks on võimalik esitada alates 1. märtsist 2015 vallamajas tuba 1 või meiliga digiallkirjastatult info@audru.ee, juurdepääs blankettidele

(KH)