Keskkonnamõjude uuringud

9.11.17

Audru valda puudutavad uuringud ja üleujutusohust

 

 

Audru valla Lemmetsa küla tööstusmüra mõõtmise (2017) tulemus on siin.

 

 

Ringraja müra

 

Audru ringraja müra mõõtmiste aruanne (2015)

 

Audru ringraja keskonnamüra hinnang (2013)

 

 

Üleujutusohust ja kliimamuutustest

 

Audru vallas üleujutusohuga riskipiirkond asub Papsaare küla tiheasustusalal (rannikumere üleujutus). Üleujutus määratletakse hädaolukorrana, kui see toimub piirkonnas, kus ohtu satub paljude inimeste elu või tervis või mis põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö toimimises, elektrivarustuse toimimises, veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimises) või suure keskkonnakahju.

Audru vallas alla 3,0 m absoluutkõrgusega alale tuleb arvestada hoone üleujutuse tekkimise riskiga. Selline ala asub mööda rannikuäärt ja Pärnu linna  ning Audru aleviku vaheline ala merest kuni Lihula maantee tammini (vt allpool olev link Audru valla kliimamuutuste uuring).

Elamute ja nende abihoonete ehitamine ning maapinna täitmine on keelatud hoonestamata üleujutatavatel ranna-aladel (allapoole mere kõrgvee piiri, milleks loetakse topo-geodeetilisel plaanil olevat 1,5 m samakõrgusjoont). Erandeid võib vallavalitsus selle reegli osas teha detailplaneeringu alusel ja seadusega ettenähtud korras.

 

 

Kliimamuutustega kohanemine Eestis - valmis vääramatuks jõuks? TÜ geograafia osakond, 2015

Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang (2012)

 

Päästeameti juhend üleujutuse korral

Päästeameti hädaolukorra riskianalüüs Üleujutus tiheasustusalal 2013

Üleujutusaladega  Audru vallas saab tutvuda Maa-ameti Geoportaalis valides kaardirakenduse üleujutusalad

 

Audru valla kliimamuutuste uuring (2007) (ka üleujutustest)

 

 

 

 

Maalihetest

 

Maalihetest Pärnu maakonnas koopia (2002 dokument asub Pärnu Maavalitsuses) 

 

 

*****************************************************************************

 

Projekt GORWIND,  Liivi laht kui tuuleenergia ressurss (2012).

 

Tervisele ohutu joogiveeallika valik (2003)
Eesti Geoloogiakeskuse uurimustöö
(NB! laadimine võtab aega)

 

 

 

 

Keskkonnamõju hinnangud

 

Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava eelnõu (2015)

Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava, juurdepääs Keskkonnaministeeriumi veebilehel, Lääne-Eesti vesikonna maandamiskava 2016

 
S
 

 

 
Pärnu ümbersõidu rekonstrueerimine I koridoris Keskkonnamõju hindamise programm
Feasibility Study, Environmental Impact Assessment, Reconstruction of Pärnu Bypass in Corridor I, Pärnu, Estonia Draft Environmental Impact Assessment Programme
 
 

Audru vallas olevad ohtlikud ettevõtted

 
Eesti Kalapüügiühistu TÜ külmhoone Lemmetsa külas, ammoniaagiohutuse juhend, teabeleht.
 
 
Lugemist lisaks