Kehtestatud detailplaneeringud

13.02.17

Alates 2007 Audru Vallavolikogu kehtestatud detailplaneeringute otsustele on  juurdepääs dokumendiregistris. Varasemate otsustega saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis.

 

Elektrooniliselt olemasolevad detailplaneeringud on enamuses kättesaadavad vasakul pool olevas nimekirjas koos detailplaneeringu numbriga

Paberil olevate planeeringutega saab tutvuda vallamajas tuba 8, või kirjutada merle.m@audru.ee.

 

Ehitisregistris www.ehr.ee küsitud kuupäev on planeeringu kehtestamise kuupäev ja number arhiveerimise nr.  Mõlematele numbritele on juurdepääs www.audru.ee/detailplaneeringud nimekirjas.

 Juhul, kui mõni link ei avane, palun andke teada e-posti aadressil info@audru.ee

 

Ehitusprojekti koostamise aluseks on maa-alal kehtiv detailplaneering. Kui detailplaneering on kehtestatud enne 13.05.2010, peab arvestama detailplaneeringule lisaks ka üldplaneeringu nõudeid, va Lavassaares.

 

Detailplaneeringu olemasolu korral võib vallavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:
 1) hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 2) et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 3) üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimusi ei anta detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks, avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks ega riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:
 1) kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;
 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 3) kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 4) arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 5) maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 6) ehitusuuringu tegemise vajadust;
 7) haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 8) planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

 

 

Üldplaneeringu olulisematest tingimustest on käsitlemata enne 13.05.2010 kehtestatud detailplaneeringutes üleujutatavatel aladel nõue:

Elamispinna põranda absoluutkõrgus Audru vallas ei tohi olla alla 3,0 m kõrgus maapinnast Balti süsteemis. Teistel hoonetel ei tohi elektripaigalised olla alla 3,0 m absoluutkõrgusest. Soovitav on absoluutkõrgusega alla 3,0 m paiknevad hoone konstruktsioonid rajada veekindlatena.