Jäätmemajandus

 Jäätmehoolduseeskiri 
 Jäätmevaldajate registri põhimäärus

Jäätmete sorteerimine (juhendid)
• Prügilad, jäätmete kogumiskohad, prügivedu


• Audru osavalla pakendipunktid
• Kuhu ja milliseid jäätmed viia?

Lisaks pakub TVO järgmisi lisavõimalusi segapakendijäätmete üleandmiseks:
• eramajapidamistele tasuta pakendikotiteenust Papsaare külas;
• korteriühistutele tasuta pakendijäätmete kogumise teenust segapakendikonteineri näol.

Paikre OÜ-ga sõlmitud lepingu alusel võtab Paikre OÜ Audru valla elanikelt vastu tasuta ohtlikke jäätmeid. Muid tavaliiki kuuluvaid jäätmeid võetakse vastu hinnakirja alusel.

 

Korraldatud jäätmevedu Audru osavallas

• Perioodil 01.09.2017 kuni 31.08.2022 teostab Audru osavallas korraldatud jäätmete vedu AS Ragn-Sells.

• Olmejäätmete korraldatud veoga liitumine on kõikidele elamuga kinnistutele kohustuslik. Erandina antakse ajutist vabastust neile kinnistuomanikele, kes on tõendanud, et kinnistut ei kasutata


Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine

• Jäätmetekitajal on õigus esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, kui kinnisasjal ei elata või kinnisasja ei kasutata. Vabastust korraldatud jäätmeveost on võimalik saada vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.
•  Vabastuse jäätmeveoga mitteliitumiseks või ajutiseks peatamiseks saab anda üksnes Pärnu linnavalitsus vastava taotluse alusel.

• NB! Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmetekitaja esitab üks kord aastas, 20. jaanuariks Pärnu linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole mitteliitunuks loetud perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud. Kinnituse mitteesitamisel loetakse jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

• Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus
 Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunu kinnitus

 

Olmejäätmete hinnad konteinerite lõikes:

Konteineri maht liitrites

Jäätmeveo hind eurodes

80

2,09

140

3,09

240

3,55

370

4,76

600

5,93

800

6,72

1500

9,45

2500

14,66

4500

25,59

 

Linnavara- ja heakorrateenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad

 

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Elen Kuningas
Pärna allee 7, kab 6
444 8177
elen.kuningas@parnu.ee


606 0439

ragnsells.ee