Heakord

3.01.18

Omavalitsus tagab:
-  valla teede, tänavate, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
- tänavate nimesiltide paigaldamise ja korrashoiu;
- avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.
 

Kinnistu omaniku  kohustused:
- koristama kinnistuga külgneva puhastusala ning tegema seal lume- ja libedusetõrjet(tihehoonestusalal). Libeduse tõrjel tohib kasutada liiva või peent (läbimõõduga mitte üle 8 mm) killustikku või töödeldud kruusa;
- puhastama sademeveekraavi ja truupi, maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui eelnimetatud jäävad tema puhastusala piiresse;
- õigeaegselt kärpima puude ja põõsaste oksi, et need ei ulatuks sõidu- või kõnniteele;
- hoidma korras oma kinnistu piirdeaia ja heki;
- tegema vajadusel umbrohutõrjet;
- ehitama ja hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele selliselt, et ei oleks takistatud liiklemine sõidu- ja kõnniteel;
- hoidma korras kommunikatsioonide (torustikud, trassid, kaablid jne) ja tuletõrje veehoidlate juurdepääsuteed;
- kaitsealade piiridesse jääval maa-alal juhinduma täiendavalt nendel aladel kehtestatud eeskirjadest;
- rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks.
- rakendama meetmeid vältimaks koduloomade väljumist aiast ja loomade poolt kahju tekitamist naaberkinnistute omanikele.
 
 

Ohutuse tagamiseks tuleb lumi ehitiste katustelt õigeaegselt ära koristada

30.04.14
 

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) tuletab ehitiste omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht paksusega 0,3 m.

 

Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid), samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata katusel kohtadele, kus on katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee ärajuhtimist.

 

Lume koristamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:

 

·       Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või saab seda teha  katusele minemata, näiteks redeli abil;

·       Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks katuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, mis ei talu inimese raskust);

·       Juhul, kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis on soovitav tellida lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt;

·       Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad allakukkumise riski oluliselt suurendada.

·       Juhul, kui katusel puuduvad katusesillad ja -redelid, on soovitav need ohutuks liikumiseks paigaldada. Võimaluse korral paigaldada katuse servadesse ka ajutised piirded;

·       Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda visata madalamatele hoonetele. Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõke;

·       Juhul, kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega;

·       Jälgida, et tööde tegemisel ei kukuks või ei visataks töövahendeid katuselt alla;

·       Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme;

·       Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel kasutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või selle katte lõhkumist.

 

Ehitise ohutuse eest vastutab omanik, kelle kohustuseks on muuhulgas korraldada ka õigeaegsed lumekoristustööd. Samuti kohustub ehitise omanik teavitama TJA-d ehitisega toimunud õnnetusest.

 

Ehitiste ohutusjärelevalvet teevad kohalikud omavalitsused ja TJA. Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 32 000 eurot.