Hajaasustuse programm 2014

19.01.18

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2017

 

TOETUSE SAAJATE NIMEKIRI 2017

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud kuni 06.06.2017

 

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtton alanud.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 06. juuni 2017.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele  peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni  majapidamine, millele ta toetust taotleb;

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, tagama elamu heitvee nõuete kohase kanaliseerimissüsteemi, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem. 

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2012–2016 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.   

LISAINFO:

 

PROGRAMMDOKUMENT 2017

 

TAOTLUSVORM

 

EELARVE VORM

 

ARUANDE VORM

 

Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta

Lisainfo autonoomsete veesüsteemide valdskonna tegevuste kohta

ARVUTAMISE ABIMEES

 

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2016

 

TOETUSE SAAJATE NIMERKIRI 2016