« Tagasi

Leevälja I kinnistu detailplaneeringu teade

Audru Vallavolikogu 15.06.2017 otsusega nr 34 tunnistati osaliselt kehtetuks Audru Vallavolikogu 07.11.2002 otsusega nr 16 kehtestatud Papsaare küla Leevälja I kinnistu detailplaneering (AS Pärnu EKE Projekt töö nr 401116) muutes kehtetuks peatüki „2.2. Hoonestamisest" ning hoonestusskeemil, kruntimisskeemil ja välisvõrkude skeemil olev tingmärk „planeeritav hoonestusala".

Peale detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on tagatud detailplaneeringu terviklahenduse elluviimine detailplaneeringu ja Valgekodu elamurajooni arhitektuursete lisatingimuste alusel.

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei piira naaberkinnistute õigusi ega vabadusi ning tegelik olukord naaberkinnistute omanike jaoks ei muutu.

Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris.