« Tagasi

Audru hooldekeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Audru Vallavolikogu 12.10.2017 otsusega nr 54 kehtestati Audru alevikus Audru hooldekeskuse detailplaneering.

Planeeringuala asub Audru aleviku äärealal Põllu ja Õuna tänava nurgal ning on riigi omandis olev hoonestamata maaüksus. Detailplaneeringuga muudetakse Audru valla üldplaneeringus reserveeritud maakasutuse sihtotstarve elamumaast üldkasutatavaks maaks.

Planeeringualale on kavandatud kolm sotsiaalhoolekandemaa krunti, mida arendatakse vajadusel etappide kaupa. Kruntidele on lubatud rajada sotsiaalhoolekandeasutuse hooneid, kus pakutakse teenuseid kokku ca 140-le vanurile ja erivajadustega kliendile.

Detailplaneeringu otsusele on avalik juurdepääs Audru valla dokumendiregistris. Info info@audru.ee.