Teenused ja toimingud

2.08.16

Audru valla poolt korraldatavad sotsiaalteenused

 

Koduteenus

 

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

Koduteenuste maksumus on 10 eurot ühe korra eest.

Kliendile, kelle sissetulek on väiksem kehtestatud töötasu alammäärast ja kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik, on koduteenuste osutamise maksumus 3,25 eurot ühe korra eest.

Vallavalitsusel on erandkorras õigus koduteenuse osutamise maksumust ajutiselt või alaliselt vähendada.

 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

 

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Üldhooldusteenuse osutamisel tagab teenuseosutaja teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldus- ja tervishoiuteenuse vajadust kajastavas teenuseosutaja poolt koostatud hooldusplaanis.

Üldhooldusteenuse osutamisel ööpäevaringselt tagab teenuseosutaja teenuse saajale lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimingutele ka majutamise ja toitlustamise.

Üldhooldusteenust osutab Jõõpre Vanurite Kodu.

Üldhooldusteenuse maksumus on rahvastikuregistri kohaselt vallajärgse elukohaga isikule 540 eurot ja muu elukohaga isikule 648 eurot.

 

Tugiisikuteenus

 

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule osutatava tugiisikuteenuse täiendav eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenuse maksumuse tasub vald.

 

Täisealise isiku hooldus

 

Täisealise isiku hooldus on isiku taotluse alusel seatud hooldus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldava isiku ülesanded määratakse kindlaks hoolduse seadmisel.

Hooldus seatakse ja hooldaja isik määratakse hooldatava nõusolekul.

Täisealise isiku hoolduse maksumusest tasub vald sügava puudega isiku hooldamiseks kuni 150 eurot ja raske puudega isiku hooldamiseks kuni 70 eurot kuus.

 

Isikliku abistaja teenus

 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Isikliku abistaja teenuse maksumusest tasub vald 50%, kuid mitte rohkem kui 9 eurot tunnis.

 

Varjupaigateenus

 

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 Varjupaigateenuse maksumuse tasub vald.

 

Turvakoduteenus

 

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:

  •  lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenuse maksumuse tasub vald.

 

Sotsiaaltransporditeenus

 

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse maksumus on sõidetud kilomeetri kohta 0,15 eurot ja lamava haige puhul invatranspordivahendi kasutamisel kuni 0,50 eurot.

 

Eluruumi tagamine

 

Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab kohaliku omavalitsuse üksus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Eluruumide üürimäärad kalendrikuus on:
 1) vee- ja kanalisatsiooniga varustatud eluruumides 2 eurot/m2;
 2) muud eluruumid 1 eurot/m2;
 3) Lavassaare alevis asuvad eluruumid 0,85 eurot/m2;
 4) Lihula mnt 12 asuvad eluruumid 3 eurot/m2.

 

Võlanõustamisteenus

 

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Võlanõustamisteenuse maksumuse tasub vald.