Teemaplaneering Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal

23.03.17

 

Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine 

KSH eelhinnangule seisukoha küsimine aprill 2016

Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule

Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule

Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

 

Teemaplaneeringu algatamine volikogus

Audru Vallavolikogu 9.06.2016 otsusega nr 33 algatati Audru valla üldplaneeringu teemaplaneering Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Teemaplaneeringu peamine eesmärk on lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneeringuga Audru valla üldplaneeringus kehtivaid põhimõtteid ja nõudeid ehitusõiguse määramiseks ei muudeta.

Koostatud on kavandatava tegevusega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mille alusel teemaplaneeringuala keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks. Teemaplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute vajadust.

Teemaplaneeringu algataja ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond) ning koostamise korraldaja ja koostaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond).

Otsusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris.

Teemaplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

 

 

Teemaplaneeringu koostamise kava:

 

Teemaplaneeringu lähteseisukohale ettepanekute küsimine (juuli 2016)

Lähteseisukohad on siin.

Ettepanekud on esitanud: KeskkonnaametMaanteeamet,  PäästeametPärnu MaavanemSauga Vallavalitsus.

Rahandusministeerium, Pärnu Linnavalitsus, Muinsuskaitseamet ei ole vastanud.

Teemaplaneeringu eelnõu koostamine (juuli-august 2016)

 

Eelnõu avalikustamine valla veebilehel ja avalik arutelu (18.08.2016)

 Audru valla üldplaneeringu teemaplaneeringu Külades ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal eelnõu  avalik väljapanek

5. septembrist 2016 kuni 4. oktoobrini 2016

Audru valla veebilehel www.audru.ee, Audru vallamajas tuba 8 (Pärna allee 7 Audru alevik) tööaegadel (ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna on 12-12.30)  ja  valla raamatukogudes lahtiolekuaegadel.

Teemaplaneeringu peamine eesmärk on lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Teemaplaneering ei muuda üldplaneeringuga kehtestatud Audru aleviku ja Lavassaare alevi ehitusõiguse määramise tingimusi. Võimalik on üldplaneeringu täpsustamine ka teemadel, mis ei muuda üldplaneeringut.

Teemaplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee. Kontaktisikud on Priit Annus ja Merle Mõttus.

Siin teemaplaneeringu eelnõu eskiis

 

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 

Arutelul esitatud teemaplaneeringu esitlus

11.10.2016 kl 15.00 Jõõpre raamatukogus

12.10.2016 kl 15.00 Lindi raamatukogus

12.10. 2016 kl 17 Audru vallamajas

 

Avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste arvestamine (9.11.2016)

Audru Vallavalitsus teatab Audru valla üldplaneeringu teemaplaneeringu Külades ehitamine detailplaneeringu kohustusega alal eelnõu avalikust väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest. Kirjalikke arvamusi ei ole esitatud, arutelust osavõtjate ettepanekute alusel täiendatakse teemaplaneeringu eelnõud arvestades koostatava maakonnaplaneeringuga. Teemaplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

Arutelu protokollid Jõõpre, Lindi raamatukogudes ja Audru vallamajas.

 

Teemaplaneeringu eelnõu koostamine november 2016

Teemaplaneeringu eelnõu kooskõlastamine. (14.11.2016)

Teemaplaneeringu eelnõu siin.

Teemaplaneeringu eelnõu on esitatud kooskõlastuste küsimiseks ja arvamuste avaldamiseks november 2016 järgmistele asutustele: 

Keskkonnaamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Päästeamet (ei ole vastanud), Pärnu Maavanem, Pärnu Linnavalitsus, Sauga Vallavalitsus, Elektrilevi OÜ, Pärnu Vesi AS.

 

Vallavalitsuse vastuskirjad Pärnu Maavalitsusele ja Pärnu Linnavalitsusele.

 

Teemaplaneeringu vastuvõtmine volikogu poolt (16.12.2016)

Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsusega nr 54 võeti vastu Audru valla teemaplaneering „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal".

Teemaplaneering teeb ettepaneku täpsustada Audru valla üldplaneeringut ja lubada Audru valla külades detailplaneeringu koostamise kohustusega alal ühel maaüksusel ühe ühepereelamu, äri-, tootmis- või avalikku funktsiooni täitvate hoonete ehitamine projekteerimistingimustega. Lisaks on ettepanek lisada üldplaneeringusse teema kliimamuutustega kohanemiseks, täpsustada olemasolevaid nõudeid elamukrundi või elamu ehituseks taotletava maaüksuse suurusele ning nõudeid elamumaal oleva ehitusala suurusele ja rajatavate hoonete arvule. 

Teemaplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu (16.12.2016)

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. jaanuarist 2017 kuni 2. veebruarini 2017 Audru valla veebilehel www.audru.ee, Audru vallamajas tuba 8 tööaegadel ja valla raamatukogudes lahtiolekuaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada teemaplaneeringu kohta arvamust.

 

Teemaplaneering koos vastuvõtmise otsusega on siin.

 

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 2.02.2017 kl 17 Audru vallamajas, 6.02.2017 kl 11.00 Jõõpre raamatukogus ja 6.02.2017 kl 14.00 Lindi raamatukogus.

Täiendav info tel 4472787.

 

Arvamused esitada e-posti aadressil info@audru.ee või aadressil: Audru Vallavalitsus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.

 

Avaliku väljapaneku tulemused

Avalikule väljapanekule kirjalikke arvamusi  ja ettepanekuid ei esitatud.

Audru vallamajas 2.02.2017 toimunud avalikul arutelul

esitati ettepanekuid vastuvõetud teemaplaneeringu täpsustamiseks peatükkides 2.2.31, 2.51 ja 2.2.3.1 , mis on protokollitud siin

Avalikul arutelul  Jõõpre raamatukogus (siin protokoll) ja Lindi raamatukogus (siin protokoll)  ettepanekuid ei esitatud.

Esitatud ettepankutega arvestatakse ja nende alusel tehakse vajalikud täpsustused teemaplaneeringus. Avaliku arutelu tulemuste alusel tehtavad täpsustused  ei ole teemaplaneeringu põhilahenduse muudatus, seetõttu ei ole vajalik avalikku väljapanekut korrata. 

 

Juurdepääs täpsustatud teemaplaneeringule on allpool seotud failides.

 

Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt

Teemaplaneering on Pärnu maavanema poolt heaks kiidetud 22.02.2017 kirjaga

 

Teemaplaneeringu kehtestamine Audru Vallavolikogus 

16. märtsil 2017 otsusega nr 14, juurdepääs otsusele siin.

 

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering

3.09.18

Pärnu linna ja lähiümbruse võrgustikke siduv teemaplaneering