Keskkonnaalane avalik teave

21.09.17

Keskkonnalubade taotlused

Osaühing Valmos 

Õhusaasteloa nr L.ÕV/324894 muutmise taotlus

Keskkonnaamet algatas 05.09.2017. a taotlusmaterjalide alusel õhusaasteloa andmise menetluse Osaühingule Valmos. Käitise põhitegevusalaks on spooni ja vineeri tootmine (EMTAKi kood 1621), muuks tegevusalaks, milleks luba taotletakse, on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 353019). Tootmisterritooriumi aadress on Lemmetsa küla, Audru vald, Pärnu maakond, 88311 (katastritunnus 15904:001:0207). Heiteallikad on katla Laka PS korsten ja katla Sugimat SH 40/4000 korsten.

Loa muutmise vajadus tuleb sellest, ettevõtte territooriumile paigaldati teine puiduhakkel töötav katel ning seoses sellega on ette näha saasteainete heitmete suurenemist.

LISA 1 Taotlus

LISA 2 Projekt

Õigus küsida keskkonnateavet

Igaühel on õigus küsida keskkonnaalast avalikku teavet (edaspidi keskkonnateave), esitades selgitustaotluse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse alusel või teabenõude avaliku teabe seaduse või muu seaduse alusel.

Keskkonnateave on kirjalikus, nähtavas, kuuldavas, elektroonilises või mis tahes muus materiaalses vormis olev teave, mis käsitleb:
 1) selliste keskkonnaelementide nagu õhu, atmosfääri, vee, pinnase, maa, maastike ja looduslike alade, sealhulgas märg-, ranna- ja merealade seisundit, looduslikku mitmekesisust ja looduse koostisosade, sealhulgas geneetiliselt muundatud organismide seisundit ning nende vastastikust toimet;
 2) selliseid tegureid nagu ained, energia, müra, vilkuv valgus, vibratsioon, kiirgus või jäätmed, sealhulgas radioaktiivsed jäätmed ja heited, mis mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad  punktis 1 nimetatud keskkonnaelemente;
 3) selliseid meetmeid, sealhulgas haldusmeetmeid, nagu õigusaktid, kavad, programmid, planeeringud, keskkonnakokkulepped ja tegevused, mis mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad  punktides 1 ja 2 nimetatud keskkonnaelemente ja tegureid, ning samuti nende keskkonnaelementide kaitseks kavandatud meetmeid või tegevusi;
 4) aruandeid keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise kohta;
 5) tulu ja kulu analüüse ning muid majandusanalüüse ja prognoose, mida kasutatakse  punktis 3 nimetatud meetmete ja tegevuste raames;
 6) inimeste tervist ja ohutust, sealhulgas joogivee ja toiduahela saastatust, ning inimeste elutingimusi ning kultuuriväärtuste ja ehitiste olukorda sel määral, kui neid mõjutab või võib mõjutada punktis 1 nimetatud keskkonnaelementide seisund või nende elementide kaudu  punktides 2 ja 3 nimetatud mis tahes tegurid, meetmed või tegevused.

Teabe küsija ei pea avaldama keskkonnateabe küsimise eesmärki ega muul viisil põhjendama teabe küsimist.

Teabe küsija soovil selgitab teabe valdaja andmete kogumise meetodeid ning võimaldab juurdepääsu teabele proovivõtu ja analüüsi meetodite kohta.

Teabe valdajal on õigus tunnistada keskkonnateave asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks:
 1) kui teabe avalikustamine võib kahjustada intellektuaalomandiõigusi;
 2) kui teave on haldusorganile esitatud vabatahtlikult ilma õigusliku kohustuseta ning selle teabe esitaja ei ole nõus keskkonnateabe väljastamisega.
3) Kui teabe valdajal on seaduse alusel õigus keelduda keskkonnateabe väljastamisest, peab ta selle teabe väljastamise otsustamisel iga kord kaaluma, kas väljastamisest keeldumise huvi kaalub üles väljastamisega kaasneva avaliku huvi.
4) Kui keskkonnateavet sisaldav dokument on alles koostamisel, teatatakse teabe küsijale dokumendi koostaja andmed ja eeldatavalt koostamiseks kuluv aeg.

5) selgituse, kuidas võimaldatakse juurdepääs teabele.

 

Kui see tagab avalikkusele tõhusama juurdepääsu keskkonnateabele, võib teabe avaldada muul veebilehel või viisil, viidates oma veebilehel kohale, kus teave avaldatakse.

Kui teabe valdajal ei ole avaliku teabe seaduse kohaselt kohustust pidada veebilehte ning tal puudub veebileht, avalikustatakse teave selle haldusorgani veebilehel, kellega teabevaldaja on halduslepingu alusel või muul põhjusel kõige rohkem seotud.

 

Audru valda puudutavad keskkonnaalased dokumendid (link avaneb uues aknas), kus on keskkonnaalased uuringud, keskkonnamõju hindamise aruanded, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanded ning keskkonnaalased riskianalüüsid.

 

Lingid keskkonnaasutuste veebilehtedele

 

EELIS – Eesti looduse infosüsteem

Keskkonnaagentuur

Keskkonnaamet

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regioon

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo

Keskkonnainvesteeringute Keskus

Keskkonnaministeerium

Keskkonnaregistri avalik teenus

KLIS - Keskkonnalubade infosüsteem

Maa-ameti avalik kaardirakendus

Pärnu kodutute loomade varjupaik

Terviseameti Lääne talitus 

Veterinaar- ja Toiduamet Pärnumaa Veterinaarkeskus