Ehitamisest Audru osavallas

18.09.18

 

Mida elamu ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada?

 

Ehitusprojekti koostamise aluseks olevad detailplaneeringud, mis on kehtestatud enne 16.03.2017 peavad arvestama Audru osavalla üldplaneeringu nende tingimustega, mida ei ole detailplaneeringus käsitletud.

*Elamu ehitusprojektis ette näha 2 parkimiskohta omal krundil, perspektiivse abihoone asukoht, märkida horisontaalse maakütte asukoht asendiplaanile.

*Horisontaalse maakütte ehitamine on lubatud ehituskeeluvööndisse, kui elamu on olemasolev.

*Piirete rajamise aluseks on nõuded peatükis 2.2.6.2.

*Ehitusprojektis tuleb käsitleda üldplaneeringu peatükki 2.51  Kliimamuutustega kohanemine järgmistel juhtudel:

-          Pärnu  linna ja Audru aleviku vaheline ala Lihula maanteest lõuna pool on üleujutatav ala;

-          elamu ehitamisel kõrghaljastusega ja kõrghaljastuseta alal  ning horisontaalse maakütte rajamisel. 

 

 

1. juulist 2015 uue ehitusseadustiku tutvustav artikkel Postimehes 6.05.2015.

 

Ehitusseadustikust, ehitisregistri andmete korrastamisest ja taotluste esitamisest ehitisregistrile

(Täpsustatud 18.04.2017)

 

1. juulist 2015 jõustus uus ehitusseadustik, mis toob kaasa mitmeid muudatusi ehitamises. Iga ehitise ehitamise aluseks on ehitusprojekt ja oluline on tagada ehitise ohutus.

4. aprillist 2016 on ehituslubade ja projekteerimistingimuste taotluste esitamine soovitavalt arhitekti poolt ainult digitaalselt ehitisregistri kaudu, aadressil www.ehr.ee. 

Hoonete ja rajatiste kavandamisel soovitame kõigepealt konsulteerida osavalla ametnikega (järelevalveinsener-menetleja või planeeringute spetsialist osavallakeskuses, tel 4448175 või 4448173, mairi.oismets@parnu.ee või  merle.mottus@parnu.ee), millistel tingimustel on ehitamine võimalik.

Ehitiste ehitamisel, mille ehitisealune pind (ehitisealune pind on katuse räästajoone projektsioon maapinnale) on kuni 20 m² , on ehitamise aluseks projekt (võib olla enda koostatud), ei ole vaja omavalitsust teavitada, küll aga peab jätkuvalt jälgima, et ehitist ei rajataks ehituskeeluvööndisse, puurkaevu sanitaarkaitsevööndisse või arvastama teiste kitsendustega,  krundi piirile lähemale kui 4 m ja naabri hoonetele lähemale, kui 8 m. Maapinnast alates 1 m kõrgune terrass vajab ehitusteatist. 

Hoonete puhul, mille ehitisealune pind on  20 – 60 m², tuleb esitada planeeritavast ehitustegevusest taotlus ehitisregistrile. 20-60 m² suuruse ja kuni 5 m kõrguse majapidamise abihoone rajamiseks pole uue seaduse kohaselt ehitusluba vaja, küll aga on vajalik projekt (võib olla enda koostatud) ja ehitusteatis esitada ehitisregistrile. Ehitusteatisega ei pea riigilõivu maksma.

Hoonete puhul ehitisealuse pinnaga üle 60 m² mis on ehitusloakohustuslik ehitis, algab ehitustegevus  projekteerimistingimuste taotlemisest soovitavalt arhitekti poolt ehitisregistris www.ehr.ee või sõltuvalt ehitamise asukohast või ehitise iseloomust, mille tingimused Audru osavallas on määratud üldplaneeringuga, on vajalik koostada detailplaneering. 

Riigilõivust

Riigilõivu maksmisest täpsemalt siin.

 

 

Üle 20m2 ehitiste arvelevõtmine ehitisregistrisse

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks ka ehitisregistri andmed, mille käigus tuleb kanda registrisse kõik sinna seni kandmata üle 20 m2 hooned (kuurid, kasvuhooned, varjualused, keldrid, garaažid, hoonete laiendamised). Kui hoone on registrist puudumisest hoolimata rajatud igati õiguspäraselt ning omanikul on olemas vastavad dokumendid (maakasutusõigus, ehitusluba, riikliku vastuvõtukomisjoni akt, hoone toimik või muud dokumendid), kannab vald ehitise nende dokumentide ja andmete esitamise teatise alusel registrisse. 

Peale 1. juulit on ebaseaduslike hoonete seadustamise eest tasutava riigilõivu suuruseks 500 eurot.   Sellest lähtuvalt soovitame kontrollida oma hoonete olemasolu ehitisregistris, kas siis veebikeskkonnas aadressil www.ehr.ee  või pöördudes osavalla järelevalveinsener-menetleja Mairi Õismets´a poole telefonil 444 8175 või e-postiga mairi.oismets@parnu.ee.

 

 

Blanketid

 

Ehitisregistri blanketid

 

Riigilõivud ja maksmine

 

Riigilõivu maksmisest täpsemalt siin.