Elukoha registreerimine

9.03.16

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Elukoha andmete muutumist saab esitada:

 • - riigiportaalis eesti.ee (vajalik ID-kaardi ja lugeja olemasolu);
 • - paberil, elukohateadet saab täita kas kohapeal Audru vallamajas tuba 1 või saata postiga aadressil Pärna allee 7 88301 Audru;
  - alates 01.02.2016 alustasid Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindusbürood kodanikelt elukohateadete vastu võtmist, menetlejaks on kohalik omavalitsus.

Elukoha tõend

Kodanikportaalist on võimalik kodanikel rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukoha tõend PDF-kujul. Tõendi leiab kodanukuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste" alt valides „Päringud" ning „Elukohatõend PDF kujul".

 

Vajalikud dokumentid elukohateate esitamisel:

 

 • elukohateade. Blanketid-  pdf vorm (salvestatav ja digiallkirjastatav);  pdf  vorm (prinditav)
 • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja digitaalallkirja puhul ja isiklikul kohaleilmumisel);
 • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel e-posti teel kinnitab ruumi omanik oma nõusolekut digitaalallkirjaga;
   
 • alaealise lapse elukoha registreerimisel on vajalik mõlema lapsevanema (ühine hooldusõigus) kirjalikku nõusolekut, kui 1 lapsevanem ei registreeri enda elukohta. Hooldusõigusest saab lähemalt lugeda siit.
   ;  
 • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
   
 • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam.

 

Elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi.  Elukohateate allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud.

 

Elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele.

Kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil alaliselt elav inimene vajab omavalitsuselt selliseid avalikke teenuseid nagu transport, teede korrashoid, tänavavalgustus, haridusasutused, raamatukogud, rahvamajad, sotsiaalteenused jms. Omavalitsus saab vajalikus mahus teenuseid osutada siis, kui on tagatud maksude laekumine elanikelt. Teenuste osutamiseks vajalik kohalik eelarve koostatakse muu hulgas nende inimeste maksude põhjal, kes on selle omavalitsusüksuse oma elukohana registreerinud.

Seega saab omavalitsus osutada teenuseid sellisele inimeste hulgale, kui palju on neid selle kohaliku omavalitsusüksuse oma alalise elukohana registreerinud. Kui tegelikkuses elab kohaliku omavalitsuse territooriumil rohkem inimesi, võib osutatavate teenuste kvaliteet kannatada ning kahju ei saa mitte üksnes need inimesed, kelle elukohaandmed pole korrektsed, vaid ka need, kes on registreerimiskohustust korralikult täitnud.

On inimese enda huvides, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetuste andmine, erinevate kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste väljastamine, samuti valimistel osalemine toimub elukoha järgi.

Peale uude elukoha kolimist või elukoha puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmeid rahvastikuregistrile.

Elukohaandmete registrisse kandmiseks esitab isik elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse pädevale asutuseleelukohateate. Elukohateadet on võimalik esitada kirjalikult omavalitsusse kohale minnes,  digiallkirjaga elektronposti teel saates või rahvastikuregistri e-teenuseid riigiportaalis kasutades .

Andmed

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Alaealise lapse elukoha registreerimisel on vajalik mõlema lapsevanema (seoses ühise hooldusõigusega, Hooldusõigusest saab lähemalt lugeda siit.) kirjalikku nõusolekut, kui 1 lapsevanem ei registreeri enda elukohta. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi.

Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas või kui tema elukohana on märgitud üksnes linn, vald, linnaosa või osavald.

Ruumi omanik

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia ( näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa ( allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Abikaasale kuuluva eluruumi puhul (mõlemad abikaasad on omanikud, kinnistusraamatu kanne on ühe nimel) ei vajata omaniku nõusolekut pereliikme elukoha registreerimisel.

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja, kui ta ei ole ise üks kaasomanikest, elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument. Kui elukohateate esitaja on üks kaasomanikest, ei ole vaja teiste kaasomanike nõusolekut.

 


 

Elukoha aadressandmete korrastamine

Kui sinu elukoht on ainult küla, siis tule oma elukohta täpsustama vallamajja!
 

Seoses aadressandmete korrastamisega esitab Audru Vallavalitsus üleskutse kõigile täisealistele Audru valla kodanikele, kontrollida rahvastikuregistris enda ja teiega koos elavate isikute kohta sisalduvaid aadressandmeid. Eriti puudutab see neid elanikke, kelle praegune elukoht on viimati registreeritud üle 10 aasta tagasi. Need andmed on aegunud ja vajavad täiendamist – lisaks küla nimele peab aadress sisaldama ka kinnistu või liikluspinna (tee, põik jne.) nime ja maja numbrit.

Tulenevalt Rahvastikuregistri seaduse § 21 lõike 1 punktist 9 kantakse rahvastikuregistrisse isiku elukoha andmed. Sama seaduse § 39 ¹ sätestab isiku kohustuse hoolitseda oma elukoha andmete õigsuse eest.

Digitaalselt saate kontrollida oma rahvastikuregistrijärgse elukoha kohta kodanikuportaalis www.eesti.ee.

Kellel digitaalselt andmete kontrollimise võimalus puudub, peab pöörduma Audru Vallavalitsuses Maigi Reepalu (tuba 4) poole.  Soovitav eelnevalt helistada 44 72 784.