Ehitus- ja lammutusjäätmed

15.12.17

 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmete nõuetekohase käitlemise tagab jäätmevaldaja. Jäätmevaldajal tuleb ehitus- ja lammutusjäätmed tekkekohal liigiti koguda. Eraldi tuleb koguda:

  • ohtlikud jäätmed liikide kaupa;
  • puidujäätmed;
  • papp ja kartong;
  • metallijäätmed;
  • mineraalsed jäätmed (kivid, krohv, betoon, kips jne);
  • plastijäätmed (sh kile);
  • muud segajäätmed.

 

Kui ehitamise või lammutamise käigus tekib jäätmeid üle 10 m3, tuleb kohalikule omavalitsusele koos ehitise kasutusloa või ehitise likvideerimise teatisega esitada aruanne jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.