Eeskirjad, korrad ja määrused valdkonniti

3.09.18

 

1. novembril  jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.

Tuletame meelde, et senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid endise Audru valla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne).

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte võivadki uues omavalitsuses elavatele isikutele rakenduda erinevad õigused (toetused/soodustused). Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Kriitilisemad isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse üldjuhul esmajärjekorras.

 

Kogu omavalitsuse territooriumil kehtivate õigusaktidega saab tutvuda Pärnu Linnavalitsuse veebilehel.

Kõigi Audru Vallavolikogu ja Audru Vallavalitsuse määrustega on võimalik tutvuda Riigi Teataja veebilehel.

 

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vallavolikogu töökorraldus

Audru Vallavolikogu liikmete teenistuslähetusse saatmise kord

Audru valla noortevolikogu tegutsemise alused ja valimise kord

Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töökorraldus

Lasteaia õpetaja palga alammäära kehtestamine

Lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord

Vallavanemale makstava tasu ja hüvitiste suurus ja maksmise kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Avalik- ja heakord

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Audru Valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Audru valla lemmikloomaregistri põhimäärus

Audru valla kalmistute kasutamise eeskiri

Audru valla heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhendi kinnitamine

Audru valla kaevetööde eeskiri

Audru valla heakorraeeskiri

Puu raieks loa andmise kord

Areng, strateegia ja küsitlused

Vallaelanike küsitluslehe vormi kinnitamine ning küsitluslehe hoidmise, hävitamise, täitmise ja elektroonilise hääletamise kord

Vallaelanike küsitluse korraldamise kord

Haridus

Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Munitsipaallasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna ja rahastamisel vanemate poolt kaetava osa kehtestamine

Audru valla "Aasta Õpetaja" statuut

Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine

Audru Kooli huvikooli õpperühmade suurus ja moodustamise alused

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

Vallavara ja elamumajandus

Audru vallavara valitsemise kord

Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Äriruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Eluruumide üüri piirmäärade kehtestamine

Audru valla hankekord

Reservfondi kasutamise kord

Audru valla finantsjuhtimise kord

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Audru valla terviseprofiili kinnitamine

Täisealise isiku hoolduse määramise ja osutamise kord

Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord

Maamaks

Maamaksumäära kehtestamine

Maamaksuvabastuse taotlemise kord

Kultuur, sport ja noored 

Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord

Noorteühingute, noorteprogrammide ja noorteprojektide vallaeelarvest toetamise põhimõtted, toetuse taotlemise ja maksmise tingimused ja kord

Audru vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Spordivaldkonna parimate tunnustamise kord

Audru vabadussamba statuudi kinnitamine

Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija" statuudi uue redaktsiooni kinnitamine

Vesi, kanalisatsioon ja soojusenergia

Veeteenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine, vee-ettevõtja määramine ning veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Vee-ettevõtja määramine ning teenuse hinna kehtestamine Veikko-Tooma detailplaneeringu alal

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Audru ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

OÜ SW Energia poolt Audru Keskkooli katlamajast müüdava soojusenergia kehtestamine

Jäätmemajandus

Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

Audru valla jäätmevaldajate registri põhimäärus