Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Raksipõllu detailplaneering

Algatamine

Audru Vallavalitsus teatab, et on algatanud 17.03.2017 korraldusega nr 61 algatanud Audru alevikus Raksipõllu detailplaneeringu koostamise ja jätnud algatamata sama  korraldusega kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärk on Audru alevikus Põllu tänavaga külgnevad ca 22,79 ha suurusega hoonestamata maatulundusmaa kinnistud (Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistud, katastriüksuste tunnused on 15904:003:2119, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 15904:003:1806) jagada kruntideks ja anda ehitusõigus üksikelamutele ning arendada välja ühisveevärki- ja kanalisatsiooni. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala on reserveeritud elamumaaks. KSH jäeti algatamata, kuna keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu alusel planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute vajadust.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:

Koostamise algataja on Audru Vallavalitsus (Priit Annus, priit.a@audru.ee, 4472295). Koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (Merle Mõttus, merle.m@audru.ee, 55727287).

Koostaja ei ole algatamise hetkel teada.

Kehtestaja on Audru Vallavalitsus (Priit Annus, priit.a@audru.ee, 4472295).

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti aadressil Audru alevik Pärna allee 7 Audru Vallavalitsuse ruumis 8. Digitaalselt on dokument kättesaadav Audru valla dokumendiregistris, juurdepääs aadressil https://atp.amphora.ee/audruvv/index.aspx?itm=122428. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

 

Eskiisi tutvustamine

Raksipõllu  detailplaneeringu (kus on hõlmatud Raksipõllu, Raksivahe, Raksiserva ja osaliselt Raksijõe kinnistud, katastriüksuste tunnused on 15904:003:2119, 15904:003:2120, 15904:003:2121, 15904:003:1806) eesmärk on Audru alevikus Põllu  tänavaga külgnevad ca 22,79 ha suurusega hoonestamata maatulundusmaa kinnistud jagada kruntideks ja anda ehitusõigus üksikelamutele ja ridaelamutele ning arendada välja ühisveevärki- ning kanalisatsiooni. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga – maa-ala on reserveeritud elamumaaks.


Planeeringuga määratud hoonete suurim lubatud arv krundile on kolm hoonet (1 põhihoone ja 2 kõrvalhoonet), kavandatav hoonete suurim ehitisealune pindala kokku on 300-400 m2. Põhihoone maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja kõrvalhoone kõrgus 5 m, arvestatuna planeeritavast maapinnast 3,19 m abs. Suurim maapealne korruselisus on kaks korrust, maa-alust korrust ei ole lubatud.

 

Juurdepääs eskiisile on seotud failides.