Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Pärna allee 2a kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering

 Audru Vallavalitsuse 13.08.2015 korraldusega nr 290 algatati Audru alevikus Pärna allee 2a kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering (katastriüksuse tunnus 15904:003:0476). Detailplaneeringu eesmärk on 0,92 ha suurusele maa-alale määrata ehitusõigus kalakasvatuse rajamiseks, kohaliku vaatamisväärsuse Audru paisu säilitamine ja kalarestorani ehitamine olemasoleva baari asemele. Planeeringu eesmärk on kooskõlas üldplaneeringu ja arengukavaga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud ärimaaks ja soositakse puhkemajandustegevust. Detailplaneeringu koostamise käigus selgitatakse välja, kas kavandataval tegevusel on oluline keskkonnamõju keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse tähenduses. Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris, info info@audru.ee.