Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Pajupera kinnistu detailplaneering

Algatamine
 
Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 414 algatati Papsaare külas Pajupera kinnistul detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376). Planeeringuala asub Audru jõe ääres, Valgeranna sillast läänekaares ca 400 m kaugusel, juurdepääsuga Põllu tänavalt läbi erakinnistute.
 
Detailplaneeringu eesmärk on 3,91 ha suurune maa-ala jagada kruntideks, leida lahendus taristu rajamiseks ja anda ehitusõigus ühepereelamute ehitamiseks. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.
 
KSH eelhinnangu tulemuse alusel võimalikke olulisi keskkonnamõjusid eelhindamise raames ei tuvastatud ja olulist negatiivset mõju ei ole ette näha. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute vajadust.
 
Planeeringu koostamise korraldaja, algataja ja kehtestaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472784).
 
Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris. Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.
 
 
Kooskõlastuste ja arvamuste küsimine
 

Pajupera kinnistu detailplaneeringu on  kooskõlastatud  järgmiste asutustega:  Põllumajandusamet, Päästeamet, Keskkonnaamet, MuinsuskaitseametAS Pärnu Vesi

 

 

Vastuvõtmine

Pärnu Linnavalitsuse 19.03.2018 korraldusega nr 276 vastu võetud Papsaare küla Pajupera kinnistu detailplaneeringu (suurusega 3,91 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0376) eesmärk on muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks ja jagada kinnistu kruntideks ning anda ehitusõigus 8 ühepereelamu ehitamiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10. aprillist 2018 kuni 24. aprillini 2018 Audru osavallakeskusestuba 13 tööpäeviti kella 08.00 – 16.00, Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja Audru osavalla veebilehel www.audru.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Täiendav info tel 444 8173. Arvamused esitada e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee või aadressil: Audru Osavallakeskus Pärna allee 7 Audru alevik 88301.

 

Pajupera kinnistu detailplaneeringu kehtestamine