Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Metsatuka kinnistu detailplaneering

 

Detailplaneeringu algatamine

Metsatuka kinnistu detailplaneering on algatatud Audru Vallavolikogu  4.05.2006 otsusega nr 84.

Detailplaneeringu ideekavandi tutvustamine

Audru Vallavalitsus teatab, et Papsaare küla Metsatuka kinnistu (1,82 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0594)osalise detailplaneeringu ideekavandi tutvustamine toimus 12. detsembril 2011 kell 10 Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kruntideks ja ehitusõiguse andmine ühepereelamutele, vajalike tehnovõrkudega liitumine ning juurdepääsutee tagamine avalikult teelt. Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Audru vallamajas tuba 8 tööpäevadel kell 8-12 ja 13-17 jasiin, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.

Strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine 

Audru Vallavalitsus 9.02.2012 korraldusega nr 54 jättis algatamata Audru vallas Papsaare külas Metsatuka kinnistu strateegilise keskkonnamõju hindamise, kuna planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks.Keskkonnaameti seisukoht 02.02.2012 edastatud kirjaga on, et planeeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta piirkonnas asuvate Audru poldri hoiuala, Audru roostiku kaitseala, Pärnu lahe hoiuala, ja Valgeranna hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist ja kaitseväärtuste soodsat seisundit. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist KeHJS tähenduses ka teiste KeHJS § 6 lg 3 kriteeriumide alusel.

Metsatuka kinnistu detailplaneeringu koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), algataja ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), detailplaneeringu koostaja on Arvi Vainula Projektbüroo OÜ (Kuldse Kodu tn 5-312, 80035 Pärnu linn, tel 447006). Korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Audru Vallavalitsuse kantseleis ja Audru valla veebilehel www.audru.ee.

 

Detailplaneeringu vastuvõtmine

 

Audru Vallavalitsus teatab, et võeti vastu Audru Vallavalitsuse 29.11.2012 korraldusega nr 410 Papsaare küla Metsatuka kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on hoonestatud elamumaa jagamine kruntideks ja ehitusõiguse määramine 5 uuele ühepereelamule(kinnistu suurus 1,82 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0594).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17. detsembrist 2012 kuni 6. jaanuarini 2013

Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 11

vallamaja tööaegadel ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna on 12-12.30. Väljapaneku ajal ettepanekuid ja vastuväiteid ei ole esitatud.

Avalik arutelu toimus 8. jaanuaril 2013 kl 10.00 vallamajas tuba 11. Planeeringulahenduse osas vaidlusi üles ei ole jäänud.

 

Planeeringute materjalidega on võimalus tutvuda dokumentide loetelus,

küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.