Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Meremetsa tee 36 kinnistu detailplaneering

Algatamine

Audru Vallavalitsus on 16.05.2013 korraldusega nr 227 algatanud Papsaare külas Meremetsa tee 36 kinnistul detailplaneeringu (suurus 0,29 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:1138). Kinnistu asub Meremetsa elamulalal Audru jõe ääres. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestatud kinnistule maakütte asukoha määramine. 

 Detailplaneeringuga soovitakse täiendada Audru Vallavolikogu 19.08.2004 otsusega nr 204 kehtestatud Kullimetsa kinnistu detailplaneeringut – määratakse tehnorajatise asukoht ehituskeeluvööndis ilma vööndit vähendamata. Ühele kinnistule ehituskeeluvööndis tehnorajatise ehitusõiguse määramine ei vaja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamist. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks. Juurdepääs algatamise korraldusele on dokumendiregistris.

 

Ideekavandi tutvustus

Audru Vallavalitsus teatab, et Papsaare külas Meremetsa tee 36 kinnistu detailplaneeringu (0,29 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:1138) ideekavandi tutvustamine toimub 9. septembril 2014 kell 15.00 Audru vallamaja saalis Audru alevik Pärna allee 7. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus hoonestatud kinnistul maaküttele ehituskeeluvööndis, mis on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalus tutvuda Audru valla veebilehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.

 

Planeering on esitatud vallavalitsusele ülevaatamiseks. Juurdepääs dokumendiregistris.