Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneering

Algatamine

Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 413 algatati Papsaare külas Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneering (suurusega 0,26 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:1131). Detailplaneeringu eesmärk on anda ehitusõigus maakütte torustikule ehituskeeluvööndis, mis on üksikelamut teenindav tehnorajatis. Detailplaneeringu algatamise hetkel ei ole ette näha võimalike uuringute vajadust.

Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris. Detailplaneeringute materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla dokumendiregistris. Info info@audru.ee.

 

Kooskõlastamine

Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneering on esitatud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaameti kooskõlastus.

Kaasatud isiku arvamus

 

Vastuvõtmine

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavalitsuse 11.08.2016 korraldusega nr 293 võeti vastu Papsaare külas Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneering (katastriüksuse tunnus on 15904:003:1131).

Detailplaneeringu eesmärk on 0,26 ha suurusega hoonestamata elamumaa kinnistule on anda ehitusõigus ehituskeeluvööndis maakütte kollektorile, mis on üksikelamut teenindav tehnorajatis, täpsustada ehituskeeluvööndi ulatust, lubada kõrghaljastuse maha võtmist maakütte kollektori alalt ja ehitusseadustikuga lubatud ulatuses täpsustada hoonestusala tingimusi. Planeeringualale kavandatava tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

 

Avalik väljapanek 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 6.09.2016 - 19.09.2016 Audru valla veebilehel www.audru.ee ja Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 vallamaja tööaegadel. Avalik arutelu toimus 20.09.2016 kl 15.00 vallamajas. Avaliku arutelu protokoll dokumendiregistris.

Korraldusega on võimalik tutvuda Audru Vallavalitsuse kantseleis tööaegadel ja Audru valla dokumendiregistris. Detailplaneeringu materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla veebilehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

Vastuvõetud detailplaneeringu materjalid on kätte saadavad allpool olevast lingist Seotud failid.

Avalikule väljapanekule on esitatud kolm vastuväidet, juurdepääs avalikus dokumendiregistris Toomas Värton  25.08.2016Marek Puidak 19.09.2016, Ivo Kolts 19.09.2016.

 

Teade Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest

Audru Vallavalitsus teatab, et 20. septembril 2016 toimus Papsaare küla Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena planeeringu lahenduses nihutatakse hoonestusala kruntide vahelisest piirist 7,5 m kaugusele. Hoonestusalaga külgnev ala määratakse haljastusalaks, kus haljastusspetsialisti kaasamisel lahendatakse ala haljastamine. Maakütte ala on lubatud osaliselt haljastusalale. Ehitisealune suurim pind on lubatud 10% krundi suurusest. Elamule kasutusloa väljastamise eelduseks peab olema haljastusalale istutatud männipuud. Planeeringusse sisseviidavad täiendused planeeringu põhilahendust ei muuda, avalikku väljapanekut korrata ei ole vajalik. Detailplaneeringute materjalidele on avalik juurdepääs Audru valla kodulehel www.audru.ee. Info info@audru.ee.

 

Teade Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Audru Vallavalitsuse 17.11.2016 korraldusega nr 385 lõpetati Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Papsaare külas Meremetsa tee 24 kinnistu omanik Ljudmila Harkmaa esitas avalduse Meremetsa tee 24 kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Audru Vallavalitsuse 19.11.2015 korraldusega nr 413 algatatud detailplaneeringu eesmärk oli anda ehitusõigus ehituskeeluvööndis maakütte kollektorile, täpsustada ehituskeeluvööndi ulatust, lubada kõrghaljastuse maha võtmist maakütte kollektori alalt ja ehitusseadustikuga lubatud ulatuses täpsustada hoonestusala tingimusi. Audru Vallavalitsuse 11.08.2016 korraldusega nr 293 vastu võetud detailplaneeringu koostamine on avaliku väljapaneku käigus esitatud arvamuste arvestamise tõttu muutunud niivõrd, et ühepereelamu ehitusõigus ei erine kehtivast Kullimetsa kinnistu detailplaneeringust. Teist detailplaneeringu eesmärki, elamut teenindava tehnovõrgu, maakütte kollektori, rajamist ehituskeeluvööndisse on võimalik teostada kehtiva looduskaitseseaduse kohaselt peale kasutusloa saamist elamule.