Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Lehtmetsa kinnistu osaline detailplaneering

 

Detailplaneeringu algatamine

Audru Vallavalitsus teatab, et algatati Audru Vallavalitsuse 29.08.2012 korraldusega nr 287 Papsaare külas Lehtmetsa kinnistu (katastriüksuse tunnus 15904:003:0784) osaline detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju hindamine.Detailplaneeringu eesmärk on 5,95 ha suurusel maa-alal anda ehitusõigus ühepereelamutele ja väikesadamale. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. Planeeringuala tegevusega kaasneva keskkonnamõju olulisuse kohta koostatud eelhinnangu alusel planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks.Lehtmetsa kinnistu osalise detailplaneeringu algataja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783) ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), detailplaneeringu koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), detailplaneeringu koostaja on FIE Kadri Karjus (Pilviku 3, Paikuse alevik, 86604 Pärnu maakond, tel 53734499). Keskkonnaameti seisukoht 24.08.2012 edastatud kirjaga on, et planeeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta planeeringuala lähistele jäävate Pärnu lahe hoiuala, Valgeranna hoiuala ja Audru poldri hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist ja kaitseväärtuste soodsat seisundit. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist KeHJS tähenduses ka teiste KeHJS § 6 lg 3 kriteeriumide alusel.

Korraldustega on võimalik tutvuda tööpäevadel Audru Vallavalitsuse kantseleis ja Audru valla veebilehel www.audru.ee

Detailplaneeringu tutvustamine

Detailplaneeringu ideekavandi tutvustamine toimus18. septembril 2012.

Küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.