Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Käspre II ja Vahtraõie kinnistute detailplaneering

Detailplaneeringu algatamine

Audru Vallavalitsus teatab, et algatati Audru Vallavalitsuse 29.08.2012 korraldusega nr 286 Lindi külas Käspre II ja Vahtraõie kinnistute (katastriüksuste tunnused 15905:004:0738, 15905:004:0839) detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju ja Natura 2000 hindamine. Detailplaneeringu eesmärk on 9,84 ha suurusel maa-alal anda ehitusõigus ühepereelamutele. Planeeringu eesmärk on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga. Planeeringuala tegevusega kaasneva keskkonnamõju olulisuse kohta koostatud eelhinnangu alusel planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest, tegevuse iseloomust ja sellega kaasnevatest tagajärgedest lähtudes ei saa kavandatava tegevusega kaasnevat keskkonnamõju pidada oluliseks.Käspre II ja Vahtraõie kinnistute detailplaneeringu algataja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783) ja kehtestaja on Audru Vallavolikogu (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), detailplaneeringu koostamise korraldaja on Audru Vallavalitsus (Pärna allee 7 Audru alevik 88301 Pärnu maakond, tel 4472783), detailplaneeringu koostaja on Pert Project OÜ (Punane 6-330 Tallinn 13619, tel 6098070). Keskkonnaameti seisukoht 24.08.2012 edastatud kirjaga on, et planeeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta planeeringualale jääva Pärnu lahe hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamist ja kaitseväärtuste soodsat seisundit. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist KeHJS tähenduses ka teiste KeHJS § 6 lg 3 kriteeriumide alusel. Korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Audru Vallavalitsuse kantseleis ja Audru valla veebilehel.