Planeeringute nimekiri

14.12.17

 

Ülevaade Audru valla detailplaneeringutest (DPnimekiri) asub allpool Seotud failides.

Nimekirjas on  detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

www.ehr.ee

 

 

 

Detailplaneeringute menetlemine

30.08.17

Detailplaneeringute menetlemise lehel planeering on üles leitav tähestiku järjekorras.

Planeeringu artiklis on kokkuvõtvalt menetluskäik ja seotud failide all  planeeringu viimase menetluse materjalid.

Planeeringutealane kirjavahetus on kättesaadav dokumendiregistris, otsingu aknasse märkida planeeringu nimi.

Kehtestatud planeeringute kohta leiad materjali vasakul pool olemast rippmenüüst, kus on lisaks toodud detailplaneeringu alal kehtivad aadressid.

 

« Tagasi

Doberani kohviku kinnistu detailplaneering

 

Algatamine

Audru Vallavolikogu 08.11.2012 otsusega nr 47algatati  Valgeranna külas  Doberani kohviku kinnistu detailplaneering(1,54 ha, katastriüksuse tunnus 15904:003:0454).

Detailplaneeringu ideekavandi tutvustamine toimub 27. novembril 2012 kell 11 Audru vallamajas. Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Audru vallamajas tuba 7 tööaegadel ja Audru valla veebilehel www.audru.ee. Detailplaneeringu eesmärk on laiendada hoonestusala autokaravaniväljaku, maakütte ja paadisilla rajamiseks. Audru valla üldplaneeringus on maa-ala juhtotstarve reserveeritud ärimaaks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada ehituskeeluvööndit autokaravaniväljaku rajamiseks, kuna kavandatav tegevus toetab puhkeala kontseptsiooni. Looduskaitseseaduse kohaselt on ehituskeeluvööndi vähendamine üldplaneeringu põhilahenduse muutmine. Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist. 

Detailplaneeringu vastuvõtmine 

Audru Vallavalitsus teatab, et Audru Vallavolikogu 11.04.2013 otsusega nr 31 võeti vastu Valgeranna küla Doberani kohviku kinnistu detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud laiendada hoonestusala autokaravaniväljaku ja maakütte rajamiseks (maa-ala suurus on 1,54 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0454).

Planeeritaval alal kehtib Audru Vallavolikogu 06.04.2000 otsusega nr 45 kehtestatud Valgeranna puhkeala detailplaneering, mille kasutusotstarbeid täpsustatakse Doberani kohviku kinnistu osas, määrates krundile järgmised kasutusotstarved: majutushoonete maa 60%, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa 20%, puhkerajatiste maa 10% ja supelranna maa 10%. Audru valla üldplaneeringus on maa-ala juhtotstarve reserveeritud ärimaaks.

Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist. Keskkonnaamet on edastanud  12.06.2013 kirjaga seisukoha, et antud planeeringulahenduse kohaselt ei ole ehituskeeluvööndi vähendamine vajalik (autorakavaniväljaku ja maakütte rajamine). Detailplaneering on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15. juuli 2013 kuni 28. juuli 2013.  Avalikule väljapanekule esitati üks vastuväide.

Avalik arutelu toimus 30. juulil 2013 kl 10.00 vallamajas, kus vastuväidete esitaja osaliselt võttis tagasi vastuväited ja osaliste ettepanekute alusel nõustuti täiendama detailplaneeringut. Vastuväited käsitlesid kavandatava autokaravaniväljaku kasutamist, Keskkonnaameti seisukohta ehituskeeluvööndi mittevähendamise osas, maakütte rajamist, prügijäätmete käitlemist. Üles jäävate vastuväidete osas esitab vallavalitsus planeeringu Pärnu Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.

 

Planeeringu materjalidega on võimalus tutvuda alates Audru valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.