Blanketid

8.05.17

Riigiportaal eesti.ee.

 

Riigilõivud ja maksmine

 

Ehitusseaduse alusel tehtavad ja vallasekretäri toimingud.

 

Riigilõivu saab kanda Audru Vallavalitsuse arveldusarvele EE303300334706620007 (Danske Bank).

 

 

Blanketid ja muud vormid

 

Juhend juurdepääsuks  rahvastikuregistri andmetele

Blankettidel avalduste esitamine Audru Vallavalitsusele

pdf. - blanketti võimalik vaadata ja printida

doc. - blanketti võimalik täita arvutis 

 

Rahvastikublanketid

Elukoha teade pdf.

Elukoha teade (Riigiportaal eesti.ee kaudu) 

Avaldus hauaplatsi eraldamiseks doc.

Taotlus hauaplatsi kasutamise lepingu sõlmimiseks doc.

Hauaplatsi kasutamise leping doc.

Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused pdf.

 

Sotsiaalblanketid

Taotlus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks doc. (hoolekandeasutuse toetus, tervisetoetus, toidutoetus, kutseõppeasutuses õppivate õpilaste toetus, kultuurisündmustel osalemise toetus, huvikooli toetus, lastelaagri toetus, küttekollete ja korstnate puhastamise toetus, erakorraline toetus)

Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks doc.

Taotleja ja tema perekonna kasutuses või omandis olevate varade loetelu doc.

Taotlus vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks doc.

Taotlus sünnitoetuse taotlemiseks doc.

Taotlus I klassi õppima asumise toetuse taotlemiseks doc.

Taotlus puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks doc.

Taotlus rahvusvahelise koolivälise tegevuse toetuse taotlemiseks doc.

Taotlus lasteaia sõidutoetuse taotlemiseks doc.

Sõiduregister pdf.

Koduhooldusteenuste osutamise ajakava pdf., doc.

Koduhooldusteenuste osutamise leping pdf., doc.

Avaldus eralasteasutuse/ lapsehoiuteenuse toetuse maksmiseks doc.
Avaldus vajaduspõhise peretoetuse taotlemiseks doc.

Pensionist kinnipeetava tulumaksu maha arvutamine doc.

 

Haridusblanketid

Lasteaiakoha taotluse avaldus pdf.  doc.  

Lasteaiakoha kasutamise leping pdf.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise avaldus pdf., doc.

Audru valla Aasta Õpetaja kandidaadi ettepanek      kooli õpetaja doc       lasteaia õpetaja doc.

 

Noorsootöö blanketid

Taotlus noorteprojekti rahastamiseks pdf., doc.

Noorteprojekti konkursi aruanne pdf., doc.

Vallaeelarvest eraldatud toetuse kasutamise leping (noorteühingud) doc.

 

Kultuuriblanketid

Avaliku ürituse loa taotlus doc.

Vabaühendustele projektitoetuse taotlemise vorm doc.

Vabaühenduste projekti eelarve doc.   xls.

Audru valla eelarvest vabaühendustele tegevustoetuse taotlemise vorm doc

Vabaühendustele projektitoetuse aruanne doc. 

Vabaühendustele eraldatud tegevustoetuse aruanne doc.

 

Ehitus- ja planeerimisblanketid

 

Ehitisregistri blanketid

Kaevetööde loa taotlus doc.pdf.

Kruusa taotlemine doc.

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks pdf., doc.

 

Majandusblanketid

Munitsipaaleluruumi üürimise avaldus pdf.doc.

Maatoimingu blanketid

Maamaksusoodustuse taotluse avaldus doc.

 

Keskkonna blanketid

Puu raieloa taotluse vorm doc.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm doc.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldaja selgituse vorm oma jäätmete käitlemise kohta doc.