Biolagunevad jäätmed

15.12.17

 

Biolagunevad aia- või haljastus jäätmed ning koduses majapidamises tekkinud toidujäätmed tuleb jäätmevaldajal kompostida oma territooriumil või anda üle kompostimiseks vastava jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttesse.

 

Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades. Koduses majapidamises tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes ehk kompostrites. Aunad ja kompostrid peavad paikneva naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

 

Väikeelamute, aga ka selliste korterelamute puhul, kus korterite arvu ja krundi suuruse suhe võimaldab keskkonnahäiringuteta kompostimist, on soovitatav biolagunevad aia- ja haljastujäätmed ja toidujäätmed kompostida oma territooriumil. Väljaspool oma territooriumi, välja arvatud jäätmeloaga jäätmekäitluskohad, on biolagunevate jäätmete kompostimine lubatud ainult kohaliku omavalitsuse kirjalikul loal ja tingimustel.

 

Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema nii, et see ei põhjustaks kahjurite teket ning tervisele ja ümbruskonnale kahjutult.

 

 

Informatsiooni kompostimise kohta saab veebilehelt: www.kompostiljon.ee