Audru Vallavolikogu istungid perioodil 22.09.2011 kuni 09.05.2013

Audru Vallavolikogu 09.05.2013 istungi PÄEVAKORD

Eelnõu - Audru Kooli põhimääruse kehtestamine

Eelnõu - Audru valla noortevolikogu tegutsemise alused ja valimise kord 2. lugemine ja kehtestamine

Eelnõu - Karujõe kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine

Eelnõu - Tiidoranna kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine

Eelnõu - Torni tee 4 kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine

Eelnõu - Audru Vallavoliogu 07.02.2013 otsuse nr 13 osaline muutmine ja täiendamine

Eelnõu - Vallavara müük

Eelnõu - Nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja kapitalirendilepingu sõlmimiseks

 

Audru Vallavolikogu 11.04.2013 istungi PÄEVAKORD

 

Eelnõu - Doberani kohviku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Eelnõu - Nurme tee 13 ja 13a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine ( Kaalumaja maaüksus)

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kõrvitsa ühistu 13)

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Mõrrakuuri maaüksus) 

Eelnõu - Ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks      Lisa      Lisa 1     Lisa 3     Lisa 4     Lisa 5     Lisa 6

Lisa 2 Audru valla 2011 aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu - Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu kinnitamine

Eelnõu - Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete arvu määramine

Eelnõu - Jaoskonnakomisjonide moodustamine 20. oktoobril 2013.a. toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks 

Eelnõu - Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valimiskomisjoni moodustamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 07.03.2013 otsuse nr 29" Nõusoleku andmine investeerimislaenu võtmise hanke läbiviimiseks punkti 2 osas kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 19.04.2012 otsuse nr 21 " Täiendava laenu võtmine" kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 02. aprilli 2009 määruse nr 17 "Audru Lasteaia põhimääruse kinnitamine"muutmine

Eelnõu - Valla esindaja delegeerimine Audru Lasteaia hoolekogusse

Eelnõu - Audru valla noortevolikogu moodustamine

Eelnõu - Audru valla noortevolikogu tegutsemise alused ja valimise kord

 

Audru Vallavolikogu 07.03.2013 istungi PÄEVAKORD

 

Eelnõu - Detailplaneeringu kehtestamine Lemmetsa külas Kõrvitsa elamualal

Eelnõu - Osalise detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Salme kaubanduskeskuse kinnistul

Eelnõu - Detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju ja Natura 2000 hindamise algatamata jätmine Kabriste külas Põllu kinnistul      Lisa 2       Lisa 3

Eelnõu - Ehitiste peremehetuks tunnistamine

Eelnõu - Kõima külas Kaare tee 4-5 asuva korteriomandi müük otsustuskorras

Eelnõu - Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine     Taotlus      Tegevuskava

Eelnõu - Elanike arvamuse küsitluse tulemuste kinnitamine

Eelnõu - Audru valla ja Lavassaare valla ühinemislepingu projekti avalikustamine      Ühinemisleping

Eelnõu - Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks

Eelnõu - Nõusoleku andmine investeerimislaenu võtmise hanke läbiviimiseks

Eelnõu - Vallavara müük 

Eelnõu - Audru valla 2013. aasta 1. lisaeelarve 

Eelnõu - Audru valla avaliku korra eeskiri

Eelnõu - Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

 

Audru Vallavolikogu 07.02.2013 istungi PÄEVAKORD

 

Eelnõu - Audru valla ja Lavassaare valla ajutise ühinemiskomisjoni põhimääruse kinnitamine.

Eelnõu - Audru valla ja Lavasaare valla ajutise ühinemiskomisjoni moodustamine ja Audru valla esindajate nimetamine ajutisse ühinemiskomisjoni 

Eelnõu - Audru valla elanike arvamuse väljaselgitamise kord 

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 06. märts 2008 otsuse nr 16 kehtetuks tunnistamine     Lisa

Eelnõu - Pärnu-Lihula kõnnitee kinnistute tasuta üle andmine

Eelnõu - Audru valla hankekord

Eelnõu - Audru Lasteaia arengukava 2013 - 2015 kinnitamine     Lisa

Eelnõu - Hariduskomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu - Audru valla vapimärgi andmine        Ettepanek

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määruse nr 11 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Eelnõu - Volituste andmine MTÜ Lemmetsa Külaseltsile avalike kultuuriürituste ja vaba aja tegevuste korraldamiseks

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse struktuur, teenistuskohtade koosseis, palgaastmed, palgamäärad ja palgatingimused

Eelnõu - Audru valla hallatavad asutused, struktuur, teenistujate koosseisud ja töötasustamine

Eelnõu - Valla üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammäärade kehtestamine

Eelnõu - Lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni töökord.

Eelnõu - Volikogu esindaja määramine lasteaia õpetajate palga alammäära läbirääkimiskomisjoni

Eelnõu - Audru Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis, ametnikele esitatavad nõuded ja palgajuhend

Eelnõu -  Revisjonikomisjoni 2013. aasta tööplaani kinnitamine.

 

Audru Vallavolikogu 10.01.2013 istungi PÄEVAKORD

 

Eelnõu - Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisega nõustumine

                  Lavassaare Vallavolikogu 11.12.2012 otsus nr 40

                  Lavassaare valla 2013 eelarve eelnõu

Eelnõu - Audru vallavolikogu 08. septembri 2005 otsuse nr 394 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Nurme tee 13 ja 13a kinnistutel      Lisa 2

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 06. septembri 2012 otsuse nr 34 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamine

Eelnõu - Detailplaneeringu kehtestamine Jõõpre külas Kaaluvärava kinnistul

Eelnõu - Vallavanemale töötasu määramine

Eelnõu - Vallavara otsustuskorras tasuta kasutusse andmine ja vara tasuta kasutamise lepingu heakskiitmine

Eelnõu - Audru valla kohalike teede nimekiri               Lisa

Eelnõu - Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine 2013. aastaks

 

Audru Vallavolikogu 06.12.2012 istungi PÄEVAKORD 

 

Eelnõu - Aruvälja Lasteaed-Algkooli arengukava 2012-2015 kinnitamine

Eelnõu - Lindi Lasteaed-Algkooli arengukava aastateks 2013-2015 kinnitamine

Eelnõu - Maamaksumäära kehtestamine 2013. aastaks

Eelnõu - Audru valla 2013. aasta eelarve 2. lugemine ja vastuvõtmine         2013. aasta eelarve

Eelnõu - Audiitori määramine

Esitatud pakkumused: Audiitorbüroo Roy Vaimand OÜ           Audiitorfirma KLEA             1st Audit OÜ

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Audru aleviku Spordiväljak)

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 08. märtsi 2007 otsuse nr 39 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Lindi Rahvamaja tegevuse lõpetamine 

Eelnõu - Aruvälja Rahvamaja tegevuse lõpetamine

Eelnõu - Koduhooldusteenuste osutamise tingimused ja kord

Eelnõu - Audru Vallavolikogu alatise hariduskomisjoni koosseisu muutmine

 

Audru Vallavolikogu 08.11.2012 istungi PÄEVAKORD

 

Eelnõu - Audru valla 2013. aasta eelarve 1. lugemine

Eelnõu - Audru valla 2012. aasta 2. lisaeelarve

Eelnõu - Detailplaneeringu algatamine Papsaare külas Audru ringraja mängumaale      Lisa 2

Eelnõu - Detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju ja Natura 2000 hindamise algatamata jätmine Valgeranna külas Doberani kohviku kinnistul      lisa 3

Eelnõu - Jõõpre külas Aisa 3-1 asuva korteri müük otsustuskorras      Avaldus      Hindamisotsus

 

Audru Vallavolikogu 11.10.2012 istungi PÄEVAKORD

 

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 19.01.2012 määruse nr 1 "Audru valla arengukava kinnitamine aastateks 2012-2025" muutmine       Lisa 3

Eelnõu - Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2012-2016

Eelnõu - Loa andmine avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamiseksd Audru vallale elektrienergia ostmisel

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 02.06.2011 otsuse nr 37 "Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks" muutmine

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu - Tee kandmine kohalikku teeregistrisse      Lisa 1   Lisa 2     Lisa 3     Lisa 4    Lisa 5

Eelnõu - Volituse andmine MTÜ Lindi Külaseltsile avalike kultuuriürituste korraldamiseks

Eelnõu - Volituste andmine MTÜ Jõõpre Külaseltsile avalike kultuuriürituste korraldamiseks         MTÜ nõusolek

Eelnõu - Jõõpre Rahvamaja tegevuse lõpetamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 13.10.2011 määruse nr 25 "Otsustusõigude delegeerimine" kehtetuks tunnistamine ja otsustusõiguse delegeerimine

 

Kutse 06.09.2012 volikogu istungile

 

Eelnõu - Audru valla 2012. aasta lisaeelarve

Eelnõu - Muudatused valla 2012. aasta eelarves

Eelnõu - Osalise detailplaneeringu kehtestamine Lemmetsa külas Laane kinnistul

Eelnõu - Tuuleenergeetika teemaplaneeringu algatamine 

Eelnõu - Lemmetsa küla Kõrvitsa elamuala detailplaneeringu vastuvõtmine

Eelnõu - Ehitiste peremehetuks tunnistamine

Eelnõu - Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Lemmetsa Külaselts kasuks 

Eelnõu - Audru Vallavolikogu määruse 13. oktoober 2011 nr 25 "Otsustusõiguse delegeerimine" kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Eelnõu - Jõõpre Vanurite Kodu hooldusteenuse, eluaseme- ja kommunaalkulude maksumuse kinnitamine

Eelnõu - "Aasta Õpetaja" nimetuse omistamine   Kandidaadid: Evi Vaher      Ene Säde

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 06.04.2006 määruse nr 19 "Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur" osaline kehtetuks tunnistamine

Audru valla nõue Facio Ehitus OÜ ja Elinord Ehitus OÜ vastu

 

Kutse volikogu 14.06.2012 istungile

 

Eelnõu - Audru valla 2011. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 02.04.2009 otsuse nr 27 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 14.06.2007 otsuse nr 96 kehtetuks tunnistamine 

Eelnõu - Osalise detailplaneeringu kehtestamine Papsaare külas Tammetuka kinnistul.

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 15.01.2009 otsuse nr 1 "Detailplaneeringu kehtestamine Lemmetsa külas Eha kinnistul" muutmine 

Eelnõu - Sotsiaaltranspordi teenuse osutamise kord 2. lugemine ja kehtestamine       Lisa 1

Eelnõu - Audru valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2006 - 2017  ülevaatamine 

Eelnõu - Volituste andmine MTÜ Lindi Külaseltsile jaanipäevapeo korraldamiseks. 

Eelnõu - Volituste andmine MTÜ Aruvälja Suurküla Seltsile avalike teenuste osutamiseks

Eelnõu - Volituste andmine MTÜ Eassalu-Neitsi Külaseltsile avalike teenuste osutamiseks

Eelnõu - Audru valla kultuuripreemia "Aasta kultuuritegija omistamine

 

Kutse volikogu 17.05.2012 istungile

 

Eelnõu - Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord      Lisa

Eelnõu - Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Eelnõu - Audru valla heakorrakonkursi "Kaunim Kodu" juhendi kinnitamine 

Eelnõu - Detailplaneeringu kehtestamine Malda külas Hendriku kinnistul

 

Audru Vallavolikogu 19.04.2012 erakorralise istungi kutse

 

Eelnõu - Täiendava laenu võtmine

 

Kutse Audru Vallavolikogu 05.04.2012 istungile

 

Eelnõu - Audru Keskkooli põhimääruse kehtestamine

Eelnõu - Jõõpre Kooli põhimääruse kehtestamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 08.03.2012 määruse nr 11 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu määruste muutmine

Eelnõu - Põldeotsa külas Põldeotsa tee 7a asuva kinnistu müük      Lisa

 

Audru Vallavolikogu istungi kutse 08.03.2012

 

Eelnõu - Tee kandmine kohalikku teeregistrisse

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine ( Lindi külas Liiva maaüksus)

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine ( Valgeranna küla Poldri maaüksus)

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine ( Audru alevik Vikero jalgtee maaüksus)

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 08.04.2010 määruse nr 16 "Audru valla põhimääruse kinnitamine" muutmine 

Eelnõu - Audru Vallavoliogu 08.04.2010 määruse nr 17 "Audru Vallavolikogu töökord" muutmine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 07.01.2010 otsuse nr 7 "Volikogu esindajate delegeerimine valla koolide hoolekogudesse" muutmine 

Eelnõu - Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord 2. lugemine ja kehtestamine

Eelnõu - Jõõpre Põhikooli ja Jõõpre Lasteaia ümberkorraldamine

Eelnõu - Audru Keskkooli ja Audru Huvialakeskuse ümberkorraldamine

Eelnõu - Jõõpre Vanurite Kodu arengukava 2012-2015 1. lugemine

Eelnõu - Nõusoleku andmine vallavalitsusele kapitalirendilepingu sõlmimiseks

Eelnõu - Loa andmine riigihanke "Laenu võtmine investeerimistegevuseks" (viitenumber 130149) hankelepingu sõlmimiseks

 

Audru Vallavolikogu 16.02.2012 istungi kutse

 

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 13.10.2011 otsuse nr 57 "Osalise detailplaneeringu vastuvõtmine Audru alevikus Kaera kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel" muutmine

Eelnõu - Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord

Eelnõu - Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Eelnõu - Kihlepa Raamatukogu tegevuse lõpetamine

Eelnõu - Reservfondi kasutamise kord

Eelnõu - Audru vapimärgi andmine

Esitatud kandidaadid - ettepanek 1

                                          ettepanek 2

                                          ettepanek 3

 

Audru Vallavolikogu 19.01.2012 istungi kutse

 

Eelnõu - Audru valla arengukava aastateks 2012-2025

                 Määrus ja seletuskiri

                 Arengukava

                 Lisa 1      Lisa 2      Lisa 3      Lisa 4

                 Esitatud ettepanekud eelnõule

Eelnõu - Audru valla 2012. aasta eelarve 2. lugemine ja kinnitamine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määruse nr 20 "Vallavara valitsemise koerra kehtestamine" muutmine

Eelnõu - Maamaksu määra kehtestamine 2012. aastaks

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 18.06.2009 otsuse nr 58 "Hoonestusõiguse seadmine" muutmine.

Eelnõu - Audru vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Eelnõu - Toetuse suurus lapsevanemale lapsehoiuteenuse omaosaluse maksmisel.

Eelnõu - Matusetoetuse maksmise kord Audru vallas

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 10.11.2011 määruse nr 27 "Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur" muutmine" muutmine

Eelnõu - Esindajate delegeerimine MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogusse

Eelnõu - Majandus- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu - Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu - Revisjonikomisjoni 2012. aasta tööplaani kinnitamine

Eelnõu - Audiitori määramine

 

Audru Vallavolikogu 15.12.2011 istungi kutse

 

Eelnõu - Audru Keskkooli arengukava 2011-2013  kinnitamine

Eelnõu - Audru Huvialakeskuse arengukava 2011-2013  kinnitamine

Eelnõu - Muudatused valla 2011. aasta eelarves

Eelnõu - Audru valla 2012. aasta eelarve kinnitamine

Eelnõu - Audru valla arengukava aastateks 2012-2025 määrus ja seletuskiri

Eelnõu - Audru valla arengukava aastateks 2012-2025      Lisa 1      Lisa 2       Lisa 3       Lisa 4

Eelnõu - Nõusoleku andmine investeerimislaenu võtmise hanke läbi viimiseks

Eelnõu - Ehitiste peremehetuks tunnistamine

Eelnõu - Manija saare teemaplaneeringu kooskõlastamine

Eelnõu - Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kord

  

Kutse volikogu 10.11.2011 istungile

 

Eelnõu - Pärnu maakonna planeeringu täpsustava tuuleenergeetika teemaplaneeringu täiendav kooskõlastamine

Eelnõu -  Audru alevik Ringi tn 4-3 korteriomandi müük otsustuskorras

Eelnõu - Lisaeelarve vastuvõtmine

Eelnõu - Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 06.04.2006 määruse nr 19 "Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur" muutmine

Eelnõu - Audru Vallavolikogu 06.04.2008 määruse nr 5 " Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate ametiasutuste töötajate palgaastmete ja palgamäärade ning palgatingimuste kinnitamine" muutmine

Eelnõu - Majandus- ja planeerimiskomisjoni koosseisu muutmine

Eelnõu - Esindajate delegeerimine Pärnumaa Omavalitsuste Liitu 

Eelnõu - Teede kandmine kohalikku teeregistrisse ja teede välja arvamine kohalikust teeregistrist        Lisa - Teede plaanid

Eelnõu - Sundvalduse seadmine Papsaare külas Talli kinnistule       Lisa

Eelnõu - Audru Keskkooli arengukava 2011-2013 kinnitamine

Eelnõu - Audru Huvialakeskuse arengukava kinnitamine

Vastamine arupärimistele

Eelnõu - Audru valla arengukava kinnitamine aastateks 2012 - 2025  Lisa - arengukava

   

Kutse volikogu 13.10.2011 istungile

 

Eelnõu  - Vallavolikogu esimehe valimine

Eelnõu - Rebasefarmi kõnnitee katastriüksuse tasuta üle võtmine          Lisa          Lisa

Eelnõu - Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Eelnõu - Vallavolikogu 8. septembri 2011 otsuse nr 45 kehtetuks tunnistamine

Eelnõu - Osalise detailplaneeringu vastuvõtmine Audru alevikus Kaera kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel

Eelnõu - Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks

Eelnõu - Otsustusõiguse delegeerimine

Eelnõu - Audru alevikus Ringi tn 8a asuva kinnistu kirjaliku enampakkumuse tulemuste kinnitamine

Ettepanekud Pärnu maavanemale Audru valla koolivõrgu arengu kohta aastani 2020

Eelnõu - Lindi Rahvamaja põhimääruse muutmine

Eelnõu - Valitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine

Eelnõu - Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

 

Kutse volikogu 22.09.2011 istungile

 

Eelnõu  - Vallavanema tagasiastumine

Eelnõu - Vallavanema valimine