Audru Vallavolikogu 19.12.2013 istungi kutse

KUTSE
Lp ……………………………………………………
Audru Vallavolikogu istung toimub 19. detsembril 2013 kell 13.00 Pärnu Muuseumis (Aida 3,
Pärnu).
P Ä E V A K O R D:
1. Audru valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
Ettekandja: vallavanem Siim Suursild.
Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
2. Audru Vallavolikogu 10. oktoober 2013 määruse nr 26 „Audru valla põhimääruse
kinnitamine" muutmine.
3. Volikogu esimehele, liikmetele, komisjoni esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu ning
hüvituse maksmise kord.
4. Audru Vallavolikogu liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.
Päevakorrapunktide 2-4 ettekandja volikogu esimees Jaanus Põldmaa, kaasettekandja
majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
5. Audru Vallavolikogu 10. jaanuari 2013 otsuse nr 5 kehtetuks tunnistamine.
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
7. Maamaksumäära kehtestamine 2014. aastaks.
8. Põldeotsa tee 7a kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine.
Päevakorrapunktide 5-8 ettekandja abivallavanem Priit Annus, kaasettekandja majandus- ja
planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste.
9. Esindaja delegeerimine MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogusse.
10. Esindaja delegeerimine MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogusse.
11. Volikogu esindaja(te) delegeerimine valla ehituskomisjoni.
12. Volikogu esindajate delegeerimine raamatukogude nõukogudesse.
13. Volikogu esindaja delegeerimine Audru Valla Kultuurikeskuse nõukogusse.
14. Volikogu esindajate delegeerimine valla alaealiste komisjoni.
15. Volikogu esindaja delegeerimine Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogusse
16. Lavassaare Vallavalitsus tegevuse lõpetamine.
Päevakorrapunktide 9-16 ettekandja volikogu esimees Jaanus Põldmaa.
17. Haridusasutuste põhimääruste muutmine.
Ettekandja humanitaarnõunik Peep Tarre, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Mati Sutt.
Jaanus Põldmaa
volikogu esimees
NB! Eelnõudega saab tutvuda valla veebilehel https://www.audru.ee