Audru Vallavolikogu 16.12.2015 istung

11.12.15

KUTSE                                                                                            

        

Audru Vallavolikogu istung toimub 16. detsember 2015 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

P Ä E V A K O R D:

 

1.    Audru valla 2016. aasta eelarve (I lugemine)

2.    Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Päevakorrapunktide 1-2 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

3.    Audiitori määramine

Päevakorrapunkti 3 ettekandja: finantsjuht Ülle Kaljumäe

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

4.    Audru Vallavolikogu 10.10.2013 määruse nr 26 „Audru valla põhimääruse kinnitamine" muutmine

Päevakorrapunkti 4 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

5.    Audru Vallavolikogu 04.09.2014 määruse nr 25 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine

Päevakorrapunkti 5 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

6.    Vallavara tasuta kasutusse andmine

Päevakorrapunkti 6 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

7.    Aruvälja Raamatukogu põhimäärus

8.    Audru Raamatukogu põhimäärus

9.    Jõõpre Raamatukogu põhimäärus

10.  Lavassaare Raamatukogu põhimäärus

11.  Lindi Raamatukogu põhimäärus

Päevakorrapunktide 7-11 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

12.  Audru valla heakorraeeskiri (II lugemine)

13.  Puu raieks loa andmise kord

14.  Audru valla kaevetööde eeskiri

15.  Lõvi tee katastriüksuse omandamine  

16.  Tõnise maaüksuse ja Tõnise II kinnistu detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

17.  Maa munitsipaalomandisse taotlemine

18.  Kiriku parkla maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

19.  Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

20.  Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

21.  Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine

Päevakorrapunktide 12-21 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

22.  Audru Vallavolikogu 07.10.2010 määruse nr 27 „Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse toetamise kord" muutmine

23.  Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine

Päevakorrapunktide 22-23 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu

24.  Revisjonikomisjoni aruanne

25.  Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega saab tutvuda Audru valla dokumendiregistris.