Audru Vallavolikogu 16.03.2017 istung

11.03.17

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 16. märts 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik).

 

1.        Põldeotsa külas Romani kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

2.        Saulepa külas Kütimaa kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

3.        Saugaserva kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

4.        Teemaplaneeringu „Külades ehitamine detailplaneeringu koostamise kohustusega alal" kehtestamine

Ettekandja: planeeringute spetsialist Merle Mõttus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

5.        Eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises osalemise kord

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

6.        Audru Kultuurikeskuse ruumide tasuta kasutusse andmine

Ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene

Kaasettekandjad: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste ning kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Kai Oraste

 

7.        Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Tisleri)

Ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

8.        Audru, Koonga, Tõstamaa ja Varbla valdade ühise jäätmekava 2017-2021 vastuvõtmine

9.        Audru Vallavolikogu 02. juuni 2011 määruse nr 18 „Jäätmehoolduseeskirja kehtestamine" muutmine

Ettekandja: heakorra- ja haljastusspetsialist Piret Mäestu

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

10.    Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026 kinnitamine

11.    Soojasõlmede omandamine

12.    Audru Ringrada kinnistut koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine

13.    Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

14.    Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

 

15.    Infominutid

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.