Audru Vallavolikogu 13.04.2017 istung

7.04.17

KUTSE                                                                                            

Audru Vallavolikogu korraline istung toimub 13. aprill 2017 kell 15.00 Audru vallamaja saalis (Pärna allee 7 Audru alevik)

 

1. Audru Vallavolikogu 10.03.2016 määruse nr 8 „Audru valla sotsiaalteenuste kord" muutmine

2. Riigi tegevusvarudest eraldatud toiduvaru jaotamise kord

Päevakorrapunktide 1 – 2 ettekandja: sotsiaalnõunik Peep Tarre

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu    

 

3. Lindi Lasteaed-Algkooli põhimäärus

4. Audru Vallavolikogu 15.10.2015 määruse nr 22 „Audru Kooli põhimäärus" muutmine

Päevakorrapunktide 3 – 4 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Mati Sutt

 

5. Jõõpre Koolimaja ruumide tasuta kasutusse andmine

Päevakorrapunkti 5 ettekandja: humanitaarteenistuse juhataja Ene Täht

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

6. Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

Päevakorrapunkti 6 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

7. Audru Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

Päevakorrapunkti 7 ettekandja: vallasekretär Katri Pruul

Kaasettekandja: sotsiaalkomisjoni esimees Eino Ojandu    

 

8. Soojasõlmede tasuta otsustuskorras võõrandamine

Päevakorrapunkti 8 ettekandja: vallavanem Siim Suursild

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

9. Audru hooldekeskuse detailplaneeringu vastuvõtmine

10. Audru alevikus Mäe kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

11. Reservfondist raha eraldamine ning hajaasustuse programmiga seonduva otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine

Päevakorrapunktide 9 – 11 ettekandja: abivallavanem Priit Annus

Kaasettekandja: majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Toomas Aaviste

 

12. Infominutid

 

 

Jaanus Põldmaa

volikogu esimees

 

Eelnõudega on võimalik tutvuda Audru valla dokumendiregistris.